کدام حیوان را دوست دارید .تعین شخصیت

Posted on at


آهو:شما زیبا وآرام هستید .اگرچه اظهار نمیکنند ولی اکثرا دلچسپی باشما بودن را دارند .


اسپ:ما دل پاک وباشخصیت هستیم .احسان کسی را فراموش نمیکنیم ،خدارا دوست داریم وبه همین خاطر کامیاب هستیم .


اژدها:یکی از آرزو های همیشه گی شما پرواز کردن است،واز چیز های درخشان خوشتان می آید .


بز:از استراحت زیاد تر نسبت به کار خوشتان میآید وخوردن سبزیجات را دوست دارید.


پلنگ:شما بیشتر از خانه های گلی وقدیمی خوشتان میآیدواکثرا تنها اید.


پنگوهن:از خانواده شلوغ خوشتان می آید وبه آواز خوانی علاقه دارید.


چلپاسه:با اینکه به مردم خوبی میرسانید اما متاسفانه کم افرادی پیدا میشوند که از شما قدردانی کنند.


خر:شما از بعضی صفات ،بیش از حد بهره مندید .وگاهی نیز خود را به در نادانی میزنید .


خرس:شما کمی بیشتر سهل انگاروکم حوصله استید.حتی تا جایی بعضی شما را تنبل خطاب میکنند.


سگ:شما با اقارب خود خوش اخلاق استید .اما نسبت به بیگانه چندان دلچسپی ای ندارید.


شغال:شما از چیغ وپیغ کردن زیاد وشلوغی خوشتان می آید و به دنبا ل کا میابی هستید.


شادی :اکثرا با اینکه خود غم داریدباعث  شادی دیگران میشوید و خودتان لزت میبرید..


شیر:شما از حکمروائی بسیار خوشتان میآید .ودوست دارید همیشه چند نفرباشند گه از شما اطاعت کنند .


شتر:شما به همه در بدل انعامی خدمت  میکنید وسخت انتقام گیر وکینه ای هستید .


طوطی:شما یک فرد شیرین زبان وزیبا هستید که همه شمارادوست دارند .


عقاب:شمایان همیشه به دنبال فرصتی برای بدست آوردن کامیابی هستید.


گربه:دوست دارید همه شمارا دوست داشته باشند ونوازش کنند  حتی اگر شما آنهارا دوست ندارید.


گرگ:ازشخصیت خوب وسیاسی بهرمندید وبخاطر منافع خود از بعضی ها میگذرید.


مورچه:بیشتر فعالیت از طرف شب را می پسندید .قد متوسط دارید واز همه اقارب تان خوشتان می آید


مار:اشخاص مهربانی استید, رحم دارید .اما بخاطر خود مجبور استید دیگران را زیر پای کنید .


ماهی:شما چالاک هستید اما بخاطر بعضی مسئله ها گاهی دچار مشکل میشوید .


موش:شما چالاک هستید به فکر حود استید .حتی اگر به دیگران ضرر برسد .


دلیل نوشتن این مقاله علاقه زیادیست که به هنر روانشناسی دارم وبس !About the author

farzana-jami

Farzana Jami was born in herat,Afghanistan. she is student in Hoza karbas high school.

Subscribe 0
160