چی می شد

Posted on at


چه می شد در روشنای مهتاب در شب تنها


محبت و دوستی ترا در آغوش بگیرم


چه می شد درد و هجران روزگار را


بتو گفته در کنار عاطفه ات بنشینم


چه می شد حکایت و حرف های مردم را


در تبسم شیرینت دسته دسته بچینم


چه می شد امید و آرزو ها را


بدور دامنت دوخته با هم بچینیم


چه می شد آتش سوزان دلم را


در چشمه عشقت آرام و ساکت ببینم


چه می شد در قبر سوخته و سرد


صدای گرم و پر مهرت را بشنوم بشنومAbout the author

SoniyaAkbarzade

soniya is a student in mahjuba hiravi high school ,enroled in school on 1384 she will graguat from school on1393 and soniya did a three-year competency test and she want to become adoctor in the future.

Subscribe 0
160