بیکاری، عامل اصلی بی بند باری ها در کشور

Posted on at
کار و اشتغال زایی در پهلوی اینکه یک منبع درآمد پول برای یک فرد میباشد، بلکه یک مصروفیت و سرگرمی نیز است. زیرا اگر یک فرد کدام مصروفیت نداشته باشد و همه ی روز اش را به بیکاری سپری نماید، و آن هم در خانه که خیلی سخت گذر است.


و این کار شخص بیکار را مجبور میسازد، تا برای گذشتاندن روز در کنار دوستانش برود تا چند ساعت را با آنها سپری نماید، در اینجا اگر دوستانش داخل چوکات باشد که خوب، اما اگر از چوکات بیرون باشد برای این فرد بیکار بسیار سخت است. و مجبور میشود تا مثل همان دوستانش از چوکات خارج گردد و هر عمل آنها را بالای سر بردارد.بیکاری و عدم کار در مجموع مشکل آفرین است. مشکل دیگری که بیکاری برای مردم ایجاد مینماید که آن خطرناکتر از مشکلات دیگر میباشد، آن بیماری های گوناگون روانی است. که فرد بیکار به آن مبتلا میگردد واگر آن بیماری ها به موقع علاج و درمان نگردد حتی باعث مرگ فرد از اثر خود کشی ها میگردد.


عدم اشتغال زایی دریک کشور از هر لحاظ مردم را صدمه میزند از عقب ماندگی فرد گرفته تا مشکلات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، انکشافات وترقی یک ملت باعث میگردد.


بد بختانه در افغانستان این معضل روز به روز رو به افزایش است. ارقام بیکاری در کشور در هر روز بالا میرود و کسب، کار از میان مردم برداشته میشود و مبنع عایداتی برای مردم در حال کاهش است. گرچه حکومت افغانستان در چوکات خود یک وزارت را بنام وزارت کار ایجاد نموده است. اما باز هم مردم به مشکلات بیکاری مواجه اند.امروز بیکاری در کشور شاید، مهمترین عامل نا امنی باشد، زیرا در افغانستان اکنون جناح های مختلف وجود دارد. که از افراد بیکار استفاده سو مینمایند، و با دادن پول های ناچیز این گونه اشخاص را در گرو خویش قرار داده و از آنان استفاده عظیمی میبرند.


دزدی و راه گیری از طرف شب معضل دیگری است که مردم با آن مواجه هستند. و مهمترین عامل آن همین بیکاری میباشد. که فرد بیکار، از دست بیکاری به ستوه آمده و دست به چنین اعمال جنایت کاری میزنند، و همچنان باید گفت که بیکاری در افزایش معتادین مواد مخدر، در کشت و قاچاق مواد مخدر در کشور رول مهمی را دارد.افغانستان از جمله کشوریست که سه ده جنگ را پشت سر گذاشته است. و اکنون نیز درست روی پاه نیامده است. و این کشور تا به حال از خود یک هیچ گونه منبع عایداتی خوب ندارد، که بتواند جلو بیکاری را در کشور بگیرد. و بیشتر از نصف بودیجه مصرفی حکومت را از سوی کمک های جامعه جهانی به دست میاورد.


اقتصاد خوب که یکی از مهمترین زیربنای یک کشور به شمار میرود، بد بختانه افغانستان آنرا ندارد، و اگر دارد هم به حد کافی نیست، و آن یک اقتصاد متزلزل میباشد و هر لحظه امکان از بین رفتن آن میرود.About the author

160