جوانان وراه های زندگی

Posted on at


جوانی قشنگ ترین فصل زندگی است وجوان شیرین ترین میوه آن فصل میباشد جوانان بزرکترین قشرهستند که تغیروتحول رادرجامعه به وجودمی آورند انقلاب هاودگرگونی های تاریخ به دست این قشررقم خورده است هم چنان جوانان درنوآوری هاوخلاقیت های مادی ومعنوی رول عمده رابازی نموده اند اماگاهی پیش می آیدکه شورشوق جوانی متوقف میشودزندگی به جای حرکت وتلاش غم هاوسرگردانی های زیاد را به انسان هاهدیه می کند تاجای که جوان نمیتواند خودرانجات دهد اگرنگاه عمیق به جامعه خودبیندازیم راستی این سخن راباورخواهیم کرد آن گونه می بینیم همه چیز درجامعه ما درتغیروپیشرفت است به خصوص درجهت منفی آن .این جاهمه چیزدرحال زیاد شدن است اماتنها چیزی که ازقافله عقب مانده زندگی است این عقب مانی رادر چهره ی شهروآدم ها به چشم دیده میتوانبمهمه فریادمیزنند ماازین وضع راضی نیستیم بعضی جوانان گرفتارغم آب ونان اند عمرگران را صرف پیداکردن یک لقمه نان برای زنده ماندن شان میکنند عده معتاد میشوند وتمام سرمایه زندگی شان رااز دست میدهند عده ازغم نان وآب آزاد اندبه عیش وشهوت مصروف  امابعضی ازجوانان فردای وامیدهای مردم  رویاهای درسردارند چیزی که جوانان را ازفعالیت مثبت بازمیدارد این است که آنهافرهنگ اصیل خودرا حقیر میشمارند ازفرهنگ بیگانه تقلید میکننددیکراستغناوبی نیازی مادی است که عده ازجوانان باداشتن پول خودودوستان خود را به گمراهی می کشاند دیگرترویج اخلاق کوچه بازاری است که درین باره رسانه ها باید از هر جهت به مردم توجه زیاد داشته باشند وباپخش برنامه های اجتماعی  اخلاقی تعلیمی وتربیتی برای افکار مردم خوراک برسانند هم چنان سه دهه جنگ هم بالای روحیه جوانان تاثیربه سزای گذاشته است پس باید تمام جوانان این مشکلاتی که سد راه شان شده از راه خود دور ساخته ودست به دست هم داده جامعه خود را آباد سازندبه امید کامیابی تمام جوانان دنیا


"نویسنده رویا "رحیمیAbout the author

160