فواید نهالشانی در کشور عزیز ما افغانستان

Posted on at
از آنجائیکه وطن عزیز ما، افغانستان دارای مناطق گرمسیر وسرد سیر می باشد،فصل بهار در همه ساحات کشور به یک وقت معین شروع نمی شود،بنا بر این وقت نهالشانی نیز در هر منطقه،تفاوت می کند.میله نهال شانی ازجمله رسوم وعنعنات قدیمی وپسندیده مردم ما محسوب می شود که در این روز هرکس چه پیر وچه جوان،جهت سر سبزی وزیبائی شهر وقریه ها در زمین های اطراف جویها،دریاها،باغها،کنار سرکها وصحن حویلی خویش ،نهال های مثمر وغیر مثمر را غرس می نمایند که غرس انواع نهال ها فواید زیادی داردسرسبزی ده وشهر علاوه بر آنکه  منظره ئی زیبا ودلچسب را به وجود می آورد، آب وهوای گرم را معتدل ساخته،آن را پاک،تصفیه وخوشگوار می نماید.


شگوفه ئی درخت های میوه دار،بوی خوش دارد وحاصلات آنها یک منبع خوبی برای بهبود صحت وبقویه مسایل تجارتی کشور محسوب می شود.


در فصل خزان برگهای زرد درختها،خوراک خوبی برای حیوانها می باشد ودرتقویه ئی زمین های زراعتی نیز خیلی مفید تمام می شود.از پوست وریشه بعضی درختها،در صنعت رنگ سازی کار می گیرند،بنا بر این برای همه ما لازم است تا در سر سبزی محل بود وباش وخانه های خود سهم گرفته،در تربیه ونگهداری درختها سعی وتلاش وتوجه زیاد نمائیمبه همین ترتیب پوشش گیاهی هوارا تصفیه کرده وبرای ما فرصت می دهد تایک هوای پاک راتنفس نمائیم،در جائیکه پوشش گیاهی باشد سیلاب وباد وطوفان زیاد تخریب کاری کرده نمی تواند،همچنان از چوب این ها برای سوخت ،تهیه ئی ذغال و ساختن کلکین ها وبعضی چیز هائی دیگر نیز می توان اسفاده کرد.


 


نویسنده: سید علی اصغر یعقوب زاده160