(بحث عجز و زاری نمودن بحضورسبحان بی نیاز"جل شانه")

Posted on at


مـن بنده شـرمسـارم جـرم کثیر دارم           دست دعا برآرم تــو رحــم کـــن رحیمـــا


ذنب کثیر دارم خود را به تو سپارم            جز تو کسی ندارم تو رحـم کـــن رحیمـــا


با جرم بی شمارم از تــو امیـد دارم            باشی مُعین کارم تو رحـــم کـــن رحیمــــا


جان ضعیف دارم از درد بی قرارم            شب روز خواست گارم تو رحم کن رحیمادردم به توعیان است نام توغیب دان است    حاجت نه با بیان است تو رحم کن رحیمــا


هر درد و هر کدورت با من اگر رسانی      نی جز تو مهربانست تو رحم کن رحیمـــا


گرمن گناهکارم هر فعل بد که دارم           از جمله توبه گارم تو رحـم کـــن رحیمــــا


هرقدر که ذنب دارم عفوت امید وار          از دیده اشکبارم تـــو رحــم کـــن رحیمــــادر آیه شریفت نامت غفور دیدم               به عفوت انتظارم تـــو رحــــم کن رحیمـــا


نامت رحیم و رحمان یارب بود بقرآن        وز رحمت عمیمت تو رحم کـــن رحیمــــا


گربنده گی ندارم با نفس بد دچارم            هرچند نا بکـارم تـــو رحـــم کـــن رحیمـــا


از فضل بی شمارت چشم امید دارم           دائــم به انتظارم تــو رحـــم کـــن رحیمـــایارب طفیل ابرار! زحمات من تو بردار      گرمن بدم به دربار تو رحـم کــن رحیمــا


ای کار ساز عالم واقف توئی به حالم          دائم به تـو بنالم تـو رحـــم کـــن رحیمــــا


گر دفترم زعصیان، پُرهست عفو گردان      نام تو هست رحمــان تـو رحم کن رحیما


یارب تو پاد شاهی هرشی کنی که خواهی    جز عاجزی ندارم تو رحم کـــن رحیمـــادستم بگیر یارب با فضل وجود و احسان     راحت به من عطاکن تو رحم کن رحیمـا


یارب به عِزِ قرآن ضعفم تو دور گردان       فضلت بُوَد فراوان تو رحم کن رحیمــــا


یارب "صدیقی" دائم رنجور و دردمند است   اظهار او چنان است تو رحم کن رحیما 


"هــــــــــــانیه صدیقـــــی"About the author

160