پیـــری یا جوانی؟؟؟؟

Posted on at


اکثر انسان ها نه بلکه همه انسان ها ترجیح میدهند جوان باشند  . شاید با پیر بودن ظاهر انسانها مبدل شود ولی قلب همان قلب  عقل هم همان عقل است جوان ماندن یک نگرش فکریست که به سن و سال ما مربوط نمیشود.


سن  فقط عدد است!!! انسان هایی که زندگی اجتماعی دارند و به سیرت نه بلکه به صورت زیاد توجه دارند با افزایش سن دچار افسردگی شدید میشوند یعنی اینگونه اشخاص با توجه مردم خشنود میشوند  اگر منظور ما از جوان بودن شراکت در فعالیت های اجتماعی باشد اشخاصی که دارای سن و سال بیشتری باشند بار مسئولیت مهمتری را در جامعه بدوش میکشند مانند سنی که در کاندید ریاست جمهوری است . همیشه و در هر گام با مردم بودن مهم نیست مهم اینست که خود شخصیتی باشی آنوقت است که انسان ها بدون توجه به سن و سال به تو علاقه مند میشوند.


                                      


همانند دانشمندانی که هزار ها سال از عمرشان میگذرد ولی نامشان همچنین پایدار میماند!!!!About the author

zahrarasa

Zahra Rasa is 19 years old and She is studying law in Kabul University.
She really ;likes Football sport.

Subscribe 0
160