مقاله لیکل په افغانستان کی او انکس فلم

Posted on at


ګرانو زده کوونکو٫


په دغه اونۍ کی زده کونکو په ډيره مینه باندی خپلو درسونو ته یی پیل وکړلو. او په دغه ونۍ کی که څه هم ډيری رخصتیانی وی مګر بیا هم زده کونکو د ژمی یخو ورځو کی خپلو درسونو ته راتلل.په دغه اونۍ کی زده کونکو مقاله لیکل یی په  ډيره حرفه ای توکه پیل کړلو چی د زده کونکو مابینځ کی لایقه نجلی رابعه د ګل احمد لور وه٬ چی د دغه اونۍ ښی مقاله لیکونکی لقب یی لاسته راوړلو. چی پخپله د کتاب لیکلو ته ډیره مینه لری٬ او د ښوونکی تشویق سره یی وکولی شو چی دغه لقب لاسته راوړی. بیا هم په دغه برخه کی د افغان سیټادل شرکت ډیر مهمه رول ولوبولو چی دوی ته یی دغه وخت چمتو کړلو ترڅو چی خپله واکمنی وښایی٬ او د دغه پروګرام په لاره اچولو سره د دوی په ښوونځی کی هغو وکولی شو خپله واکمنی نورو ته وښایی او په ډیره ښه او جالبه توکه مقاله ولیکی چی موږ ته ډيره الهام بخشه وو.او هغه کولی د انکس فلم پاڼی جوړولو سره خپل نظرونه او فکرونه نړیوالو ته وښایی٫ چی نور نړیوال په دی فکر کی نه اوسی چی د افغانستان ښځی چادری داره او بی فکره ښځی دی او په همدی خاطر باندی افغان سیټادل شرکت د انکس فلم جوړولو سره یی هغوی ته یی دغه وخت چمتو کړلو چی دوی خپل غږ او استعداد نړیوالو ته وښایی. او هم خدای دی د افغانستان ټولی ښځی لکه دغه ښځي غوندی موفقه ولری ترڅو چی نور د افغانستان ښځی په دارنکه بدبختی کی ژوند ونګړی.  


: www.filmannex.com/MalakeJalaliSchoolزما د شخصی پاڼي سره یوځای شی About the author

MalakeJalaliSchool

Malake Jalali is located on Godam Street in front of the big Masque of Herat, Afghanistan. It has 3270 Students, 101 teachers and 2 buildings.

Subscribe 0
160