مصروفیت های زنان

Posted on atطبق نوشته بلاگ های قبلی ام درمورد زنان که در باره نقش زنان در جامعه بوده است. در این بلاگ

مصروفیت ها ووظایف زنان را در کتگوری های مختلف مینگارم. ...................ا

امروزه زنان همان حقوقی را که از خودشات بوده است که کسب نموده است. وتوانایی های را که دارند. قادراند تا در عرصه که شرایط مهیا باشد فعالیت میکنند.

زنان برعلاوه اینکه خانم های خانه ومادران اولاد این سرزمین اند. درسطح جامعه هم نقش های کلیدی را ایفا میکنند. مثلا :اگر بسنجیم خانم های که در بیرون ازخانه کار میکنند. فیصدی بیشتر آن در مکاتب ومدارس مدرس بوده ومصروف  آموزش درس وتعلیم به آینده سازان این ملت میباشند.

عده زنان در ادارات دولتی وعده در نقش های کلیدی وغیردولتی مصروف هستند. خانم های استند که فعالین جامعه  مدنی میباشند. حتی امروز زنان در در پارلمان وچوکی سیاست ونظام مملکت نشسته اند ودوش به دوش برادران شان کار میکنند. این همه مصروفیت های زنان مهمترین کارهای است که درنظام مملکت رول عمده دارد. ماهمه به این نتیجه رسیدیم که کشوری به بزرگی افغانستان به تنهای یک قشر جامعه انجام نمیپذیرد. زیرا افکار ،ایده ها ونظریات فرد تافرد از آسمان پهنا تا زمین فراخ یکسان وبرابر نیستند هریک نظریات مثبت گونه ای خود را دارند. وبا همان ظرافت های خود به یک گوشه ای موثر میباشد

.

واما........................................ا

 در کنار این همه پیشرفت وفایده مندی هاونگرش های مثبت خانم ها هم هستند که از نعمت سواد بی بهره انداما توجه به ابعادش تک تک شان بااوج بی سوادی مصروف ساخت صنایع دستی استند. در کارگاه های قالین بافی ،گلیم بافی ،پشمینه بافی،تکه های ابریشمی ،پارچه های ابریشمی،یخن دوزی ،خامک  دوزی ،پارچه های خامکی،مهره دوزی ...............فعالیت های خاص خودرا انجام میدهند.

که این هنر ها ومهارت های زنان هم برای اقتصاد خود شان وهم برای صنایع دستی کشور بسیارمفید وارزنده است. بخاطری که صنایع دستی زنان افغان ظرافت وزیبایی های خاص خورا دارد بدین لحاظ از شهرت جهانی هم برخوردار است. سالانه کالاها وصنایع دستی افغانستان به کشور های خارج صادر میشود.وبه گونه های مختلف از آن های استفاده میکنند ودر داخل کشور هم بسیار اهمیت خاص دارد وبه عنوان بهترین تولیدات از آن ها استفاده میشود. این صنعت برعلاوه اینکه زیبایی های بخصوصی درآن نهفته است اما قیمت آن هم بلند میباشد. که جزی از  تجارت افغانستان را تشکیل میدهد.

 

به امید اینکه این غنیمت ملی مان بیشتر ازین شهرت جهانی پیداکند وپیشرفت بیشتر زنان افغان را در عرصه های مختلف تماشاگر باشیم لازم به ذکر است که این مهارت های زنان وخانمها است که این همه شهرت خاص بدست آورده است. ودر قسمت صنایع دستی این افتخار کشور مان از جهت خانم های هنر پیشه و موفق ماست ........به اامید بلندی بیشتر افغانستان وصنایع دستی افغانستان ....................

"پرستو رحمانی"

  About the author

AsmaRahmany

Asman Rahmany is an eleventh class student in Mahjube Heravi.

Subscribe 0
160