علم

Posted on at


 علم


اهمیت علم درزندگی بشر جایگاه به خصوص دارد تا جایی که از لحظه ای که انسان از خواب بیدارمی شود تازمانی که دوباره به بستر خواب برمی گردد با علم و تکنا لوزی به تماس می باشد ماند اگر شخص سواد کافی نداشته باشد طریقه استفاده از مبایل را نداسته و در سیستم ارتباط خود با دوستان و فامیل دو چار مشکل خواهد شد.خصوصا در مواقع کار عاجل حضرت پیامبر (ص) مرمود اند :علم بیاموزد حتی اگر در چین باشد از این فرموده ی پیابر گرامی اسلام (ص) در می یابیم که اگر اموختن علم همراه با مشکلات و موانع می باشد باز هم باید به ان امرمهم پرداخت و بهتر اینست که اموختن علم ازسن کودکی اغاز شود چرا که زهن کودک هماند هاردسیک کمپیوتر خالی از مواد می باشد در نتیجه مطالب را به خوبی زخیرمی کند و در هنگام بزگسالی می تواند از انچه که که اموختست استفاده کند


دنیای انترنت نیز انسان را با جهان ارتباط می دهد و انسان اگر طریقه استفاده ازنت را بفهمد بیساری از مشگلات خود را می توانه حل بسازدشخص که علم نداسته باشد نمی تواند از ابزار و وسایل کار خود به درستی استفاده کند چرا که اعداد .ارقام و وسایل اندازه گیری در اکتریت مورده استفاده قرار می گرد خلاصه می توان گفت شخص که علم نداسته باشد همانند یک انسان نابینا می باشدAbout the author

160