چگونه بخدا نزدیک شویم

Posted on at


دوراه وجود دارد


عبادت کردنما میدانیم که خدایکی است وشریک مانند ندارد.وصاحب همه چیز است.واو تواناوقادر به هر کاری است.ما از طریقه های زیاد میتوانیم خداج را عبادت  کنیم ما انسانهاکه نماز میخوانیم یک عبادت  است,به زبان خود کلمه طیبه را میگویم یک عبادت است,چشم ما عبادت میکند,گوش ما عبادت میکنند,ما جان خود راپاک نگهداریم یک عبادت است.عبادت کردن خداوندج یکی از مهمترین عباداتی است که ما انسانها آنرا روزانه باید انجام بدهیم وبرای هر مرد وزن ,پیر وجوان ,دختروپسر فرض است تا که خداج را عبادت کنند. ما از هر راه میتوانیم خداج را عبادت کنیم.


دوستداشتن خلقچون خداوندج ذاتی است پاک بی عیب ونقص.راه های دوست داشتن خداوندج عبارت از:نماز خواندن,قرآن خواندن,روزه گرفتن,اطاعت کردن,به اطفال شفقت کردن,به بزرگان احترام گذاشتن,به پدرومادر احترام کردن واز هرامری که به فرزند خودمیکنندوفرزندش اطاعت میکنند این باعث میشود که خداوندج از ما خوشنود میشود.وخوشنودی خداوندج باعث میشود که ما به موفقیت های زیاد دست یابیم.واینها همه یک نوع دوست داشتن استوچون خداوندج این کارها را به ما امر کرده وماآنرا عمل میکنم پس در واقعیت ما خداج را دوست داریم.به یتم ها کمک کردن وآنها را از دست ظالم ها نجات دادن وبه فقیرها کمک کردن وهمدلی کردن به فقیر هاویتم ها یک نوع دوست داشتن است.واینها مسولیت های است که ما در قبال خداوندج داریم.ودوست داشتن خداوندج وعبادت کردن او سبب سرفرازی این دنیاوآخرت ما میشود.واین تنها دست آویزی است که ما از این دنیا با خود میبرم.ومسولیت هر پدر ومادر است که به فرزندان خود این گفتار را بکویند وآنها این گفتار را عملی کنند


فرخنده عالمیارAbout the author

farkhondeh-alemyar

she is Farkhondeh Alemyar .she live in Herat Afghanistan ,she is univercity student in economy , and she is a bloger in Afghancitadel .
she intrested to writing and tv programing.

Subscribe 0
160