معرفت با انترنیت

Posted on at


 

معرفت با انترنیت 

 

 

انترنیت چیست؟

انترنیت یک شبکة جهانی را گویند که از هزاران کمپیوتر و شبکه های جهانی ساخته شده باشد.هیچ کسی دقیق نمیداند که به تعداد چند کمپیوتر در شبکه انترنیت وصل است اما آنقدر گفته میتوانیم که بشتر از ملیونها کمپیوتر با هم دیگر در شبکه انترنیت وصل میباشند.

یک کاربر انترنیت میتواند خدمات جهانی را توسط انتر نیت بدسترس قرار دهد که عبارت از پست الکترونیکی، اخبارمهم ، فرستادن اسناد ،خریداری وغیره.

  

.کمپیوترهای که با شبکه انترنیت وصل اند میتوانند خدمات ذیلرا اجرا نمایند

)Electronic Mail1- پست برقی (

(World Wide Web)2- شبکه پهنای جهان 

(World Wide Web) شبکه پهنای جهان

 جدید ترین خدمات انترنیتی میباشد که برباراول درسال1989 اخترا(WWW) شبکه پهنای جهان

گردیده است.

 دارای متن، صدا،تصویر،تصویرهای متحرک و تصویرهای (WWW)شبکه پهنای جهان

تیلویزونی میباشد که توجه کاربرها را بخود جلب مینماید

 ضرورت به آموختن فرمانهای زیاد ندارد شما میتوانید به بسیار (WWW)شبکه پهنای جهان

ساده گی خدمات تهیه شده را در پردة کمپیوتر تان دیده و استفاده نماید.

 

(Web Page) صفحة شبکة 

صفحة شبکه یک صفحة انفرادی معلوماتی انترنیت است که دارای محتویات زیاد خوب و دلچسپ میباشد که عبارت  موجوداست(WWW)از متن، تصویر، تصویرهای متحرک وغیره میباشد. صفحه شبکه ذریعه شبکه پهنای جهان

در اینجا میلونها صفحه ویب موجود است که توسط ویب ساید دیزاینرها تهیه وترتیب میگردد.

 

)web Browser)    جستجوگر

جستجوگر یک پروگرام نرم افزار بوده به حیث یک میانجی در بین کاربر و شبکه پهنای جهان  فعالیت میکند. که کاربر را قادر به دیدن صفحات ویب میسازد.

 

 (Web Page) طریقة جستجوصفحه شبکه 

) را دو بار فشار بدهید.Internet Explorer)1- اول جستجوگر انترنیت

  

 بنویسید.(Web Page2- در میله آدرس که در قسمت بالای جستجوگر انترنیت قرار دارد آدرس صفحه شبکه

  

3- بعداً دکمه انتر یا کومنده را در کی بورد فشار بدهید.

و به این شکل یک صفحه باز میشود و این همان صفحة است که شما در میلة آدرس نوشته بودید.  

پست الکترونیکی چیست ؟

پست الکترونیکی یک سیستم ارتباط و بدون کاغذ میباشد که ما را توانایی میبخشد که از هر نقطة جهان پست را اخذ و به هر نقطة جهان  ارسال کرده بتوانیم.

برای استفاده از پست الکترونیکی ضروری است که یک حساب پستی  بسازیم.

 

(E-mailفواید پست الکترونیکی (

 

 یک سیستم سریع ، آسان و اقتصادی برای ارسال و اخذ نمودن (E-mailپست الکترونیکی (-1

پیغامها میباشد. 

2- شخص اخذ کننده پیغام ارسال شدة ما را درهرنقطة جهان که باشد دریک وقت کوتاه یعنی چند ثانیه بدست میاورد و لازم نیست که آن شخص در حالت استفاده انترنیت باشد هر گاه که به انترنیت دسترسی حاصل کند میتواند پیغام خود را بدست بیاورد. 

3- یک پیغام را میتوانیم به یک گروپ چند نفری در یک زمان ارسال نمایم. 

 میتوانیم آواز، تصویر، و غیره را ارسال نمایم.(E-mail) 4- توسط پست الکترونیکی 

نوت:

اگر ما بخواهیم توسط پست خانه یک خط ارسال نمایم بایداول یک کاغذبگیریم و بعداً آنرا به پاکت خط انداخته به پست خانه برده و یک تاپه خریداری نمایم و به پست خانه خط خود را تسلیم نمایم که شاید رسیدن آن به آدرس ذکر شده چند روز را در بر بگیرد اما پست الکترونیکی تمام این وظایف را در چند لحظه اجرا میکند. 

(E-mail Address) آدرس پست الکترونیکی 

                   یک پیغام را ارسال نمایم باید آدرس پست (E-mail)اگر بخواهیم که از طریق پست الکترونیکی 

   الکترونیکی آن شخص را داشته باشیم که برایش روان کنیم. 

آ) شامل دو بخش میباشد.E-mail)آدرس پست الکترونیکی

1- اسم یا تخلص شخص

2- اسم دمین.

 Bahir_Amin@yahoo.com (E-mail) مثال از آدرس پست برقی 

(Creating E-mail Account) ساختن حساب پست الکترونیکی 

 گام های ذیلرا اجرا نماید. (Yahoo) برای ساختن یک حساب یا آدرس پست الکترونیکی یاهو 

) دو بار موس را فشار دهید.Internet Explorer)1- بالای انترنیت جستجوگر 

 نوشته کرده و در کی بورد دکمه انتر یا کومنده را www.yahoo.com2- بعدآ در آدرس بار

کلیک کنید.

 

 فشار دهید.Email بالای Yahoo3- در صفحه

 

 را فشار دهید.Sign Up Now4- در صفحة بعدی برای ساختن حساب الکترونیکی جدید دکمه

 

 را انتخاب کنید.Free yahoo mail5- بعداً صفحة که ظاهر میشود در آن

  

را فشاردهید .Submit6- فارم را که ظاهر میشود خانه پوری نماید و  دکمه

  

آنرا فشار دهید و حساب الکترونیکی یا Submitدر قسمت آخر این صفحه دکمه است بنام

 تهیه میگردد.Email Address

 

(E-mail) استفاده از پست الکترونیکی یا

 

وقتیکه بخواهیدبا پست الکترونیکی کار نماید یعنی ازآن استفاده نماید باید طریقة ذیلرا تعقیب نماید. 

) دو بار موس را فشار دهید.Internet Explorer)1- بالای انتر نیت جستجوگر 

 نوشته کرده و درکی بورد کلید کومنده رافشار دهید.www.yahoo.com2- بعدآ در آدرس بار

 فشار دهید.Email بالای Yahoo3- در صفحة

بنویسید ودکمه Password  رابا کود یا Email Address4- دراینجا آدرس الکترونیکی یا

 را فشاردهید.Sign In

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 فشار دهید.Inbox 5- در انجا برای خواندن خط های تان بالای دکمه

در انیجا صفحة که ظاهر میشود تمام خط های شما در آن میباشد هر کدام آنها را که خواسته باشید بخوانید بالای آن دو بار فشار دهید باز میشود و خط تان را خوانده میتوانید. 

)Email)ارسال کردن یک پست الکترونیکی 

 گام های ذیلرا تعقیب نمائید. (E-mail) برای ارسال یک خط از طریق پست الکترونیکی 

 را فشار دهید.Compose1- در صفحة ذیل دکمه  

2- وقتیکه صفحه به شکل ذیل ظاهر شد در آن خط خود را با آدرس پست الکترونیکی شخص بنویسید و دکمه را   درقسمت بالا قرار دارد فشار دهید. Sendبنام 

و به این صورت خط شما به آدرس مذکور فرستاده میشود و آن شخص میتواند آنرا در هر نقطه جهان که باشد بدست بیاورد

"سونیا "بشرملAbout the author

sonia-basharmal

This is sonia last name basharmal from afghanistan Iam interested in writing and love singing.And I am a writter on Film Annex.

Subscribe 0
160