شورای سازمان ناتو 88

Posted on at


این جلسه شورای سازمان اتلانتیک شمالی در سطح وزیران است که به موضوع مهم و چالش برانگیز بحران اکراین پرداخته است. در این جلسه سردبیر ناتو در مورد بحران اکراین به بحث و گفتگو پرداخت. این یک چالش بسیار بزرگ مقابل سازمان ناتو می باشد. روسیه تلاش دارد تا مرزهای کشورهای اروپایی را دوباره ترسیم کند و برای موفقیت این برنامه خود از نیرو نظامی استفاده میکند.این کار روسیه ثبات و امنیت تمام منطقه اروپا اتلانتیک را به چالش روبرو کرده است. بنا بر این سازمان ناتو روی سه موضوع تمرکز میکند تا به این شرایط پاسخ دهد: تقویت دفاع جمعی, آمادگی و منابع. در بخش دفاع جمعی کشورهای ناتو همه باهم خواهند بود و برای هم. ناتو آمادگی خود را برای واکنش به این شرایط مرور خواد کرد و در بخش منابع مهم است که بودجه های نظامی کشورهای ناتو بصورت درست مصرف شوند. ناتو با همکاران خود در سرتاسر جهان کار خواهد کرد تا سطح دفاع و امنیت خود را بالا ببرد.About the author

NATOChannel

The North Atlantic Treaty Organization (NATO) is an intergovernmental military alliance based on the North Atlantic Treaty signed on 4 April 1949. NATO constitutes a system of collective defense in response to an attack by any external party. This is NOT the official NATO website. For that site, please visit…

Subscribe 0
160