د فرانسی جودو ټیم – د نیویورک ۲۰۱۴ کال آزاده جام

Posted on at

This post is also available in:


یو بیا ځلی د فرانسی جودو ټیم وروسته د نیویورک تیر کال جام بریالی نه په دغه جام کی به ګډون وکړی.


د نیویورک جودو جام برګزار کولو په اړه ساور سی سوریانو (Soriano) مربی داسی وایی: "د فرانسی ټیم په ۲۰۱۳ کال کی یی په ډیره خوشالی باندی  په دغه سیالیو کی ګډون وکړلو او سیالی یی وګټله. د فداکاری او روحیه ورکولو سره خپل ټیم ته دغه لاستراوړنه به تکرار کړو کوښښ به وباسو. د فرانسی ټیم په نماینده ګی باندی د ۲۰۱۴ کال نیویورک آزاده جودو جام ګټل غوښتونکی یم."

د فرانسی ټیم د ۲۰۱۳ کال ازاده جام


سږ کال د فرانسی ټیم لاندی کسان د خپل ځان سره به ولری:  

66kg - CLEMENT CZUKIEWYCZ

2013   5   Championnats de France 1e division Marseille 2013 -66
2013   3   European Cup Boras 2013 -66
2013   3   Championnats d'Europe Universitaires Coimbra 2013 -66
2013   5   European Cup Bratislava 2013 -66
2013   7   Jeux Mediterraneens Mersin 2013 -66
2013   5   European Cup Sarajevo 2013 -66
2013   2   Championnats de France Universitaires 1e division Rouen 2013 -66
2013   5   European Open Budapest 2013 -66
2012   3   Championnats de France 1e division Montpellier 2012 -66


73kg - TRISTAN AVALIANI

2013   5   Championnats de France 1e division Marseille 2013 -73
2013   5   European Cup Juniors Berlin 2013 -73
2013   1   European Cup Juniors Wroclaw 2013 -73
2013   7   European Cup Juniors Lyon 2013 -73
2012   3   Tournoi Label A FFJDA Besançon - Open de Franche-Comté 2012 -73
2012   1   Championnats de France Juniors Paris 2012 -73
2012   3   Tournoi International Juniors Breme 2012 -73


81kg - DIMITRI GOMES TAVARES

2013   2   Tournoi Monaco 2013 -81
2013   5   Championnats de France 1e division Marseille 2013 -81
2013   2   European Cup Boras 2013 -81
2013   3   European Cup Bratislava 2013 -81
2012   2   Championnats de France 1e division Montpellier 2012 -81
2012   3   European Cup Boras 2012 -81
2012   5   Demi-finales championnats de France Paris 2012 -81
2012   5   Tournoi Label A FFJDA Laval 2012 -81
2011   2   European Cup Boras 2011 -81


90kg - VINCENT MASSIMINO

2013   5   European Cup Bratislava 2013 -90
2012   1   Championnats de France 1e division Montpellier 2012 -90
2012   3   European Cup Boras 2012 -90
2012   1   Tournoi Label A FFJDA Besançon - Open de Franche-Comté 2012 -90
2011   1   Tournoi International Monaco 2011 -90
2011   3   Championnats de France 1e division Lievin 2011 -90
2011   2   European Cup Boras 2011 -90
2011   2   Tournoi Label A FFJDA Open de Besançon Franche-Comté 2011 -90


+90kg - NABIL ZALAGH

2013   5   Championnats d'Europe Juniors Sarajevo 2013 +100
2013   5   European Cup Juniors Berlin 2013 +100
2013   1   European Cup Juniors Wroclaw 2013 +100
2013   3   European Cup Juniors Leibnitz 2013 +100
2013   3   Tournoi International Juniors Bremen 2013 +100
2012   3   Tournoi Monaco 2012 +100
2012   5   Championnats de France 1e division Montpellier 2012 +100
2012   5   European Cup Boras 2012 +100
2012   1   European Cup Juniors Berlin 2012 +100
2012   5   European Cup Juniors Varsovie 2012 +100
2012   2   European Cup Juniors Lyon 2012 +100
2012   3   European Cup Juniors Saint-Petersburg 2012 +100
2012   1   Championnats de France Juniors Paris 2012 +100
مدیر: لورنت میسگور(Laurent)


مربیان: مکسایم ماچی(Mazime) , سووکرس سوریانو(Sauveur)


انکس فلم یو د لویو تمویل کونکو نه د نیویورک جودو آزاده جام کی دی.


د فرانسی او آلمان آخری سیالۍ په لاندی کی وګوری: About the author

HamidMayar

Hamed Mayar is Graduated in 2012 from Journalism (B.A) Herat University ,Afghanistan. Right now he is the Communication & Outreach Officer in AECOM/SIKA West. also The Social Media officer in ACSC Herat Branch. He have many Years Experience working with Media & press,(from 2010-2012 the Head Director of Asia TV…

Subscribe 0
160