تاثیرحوادث بالای زندگی

Posted on atدر ابتدابایدگفت که حوادث اقسام مختلف دارندبعضی ازین حوادث سبب میشودکه انسان از زنده گی وزنده گی کردن درک عمیق تری پیداکند وخود را درمسیر درست قرار دهدوهمچنان اشتباهات گذشته را اصلاح نمایدکه چنین حوادثی برای انسان فوق العاده مفید است.وبرعکس حوادث دیگری نیز هستندکه سبب تخریب روحی انسان میشودومیتواند از اویک موجودعصبی و روانی بسازد که دیگر فرقی بایک حیوان نخواهد داشت به طور مثال حادثه قتل یک نفرکه بیشتر شامل قتل والدین توسط افراد دیگر ویاتوسط خودشان میباشد.
همچنان حادثه ترافیکی یکی ازانواع دیگرحوادث میباشدحوادث ترافیکی که اکثرا به اثربی توجهی راننده هاویاعدم اطلاع ازقوانین ترافیکی صورت میگیردکه معمولاقربانیان چنین حوادثی جوانان کم سن وسال میباشد.وهمچنان بعضی اوقات این حوادث به علت عدم تربیت درست اطفال نیزصورت میگیرد اکثر والدین بدون توجه کردن به سن وسال جوانان وسایط نقلیه چون موتر و موترسایکل را به اختیار اطفال شان قرار میدهند که این خودیکی از مواردیست که سبب حوادث میگردد. About the author

160