به پایان کارتان بیندیشید

Posted on at


در زندگی همیشه در هر حالتی که قرار دارید ، وقتی تصمیم انجام کاری را دارید به عاقبت کارتان بیندیشید ، کاری را که انجام میدهید چه عواقبی در پی دارد !؟ آیا به نفع ماست یا به ضرر ما ...؟


 


همیشه کوشش کنید بخاطر کاری زحمت بکشید که عاقبت خوبی در پی داشته باشد ، به ضرر کسی نبوده و اگر کاری را هم انجام میدهید باید بصورت منظم و درست انجام دهید و نیز هیچوقت کارها را بدون علاقه خود انجام ندهید ، کارهای خویش را با اشتیاق و علاقه انجام داده تا انجام دادن کار برای ما خسته کن نشده و ما را خسته نسازد


 


وقتی قصد انجام کاری را دارید باید با اطرافیان و دوستان خویش مشوره کنید ،  تا آنها برای شما مشوره های خوب و آموزنده بدهند و کار ما به درستی انجام شود و بگویند کاری را که انجام میدهیم خوب است یا خیر ؟ به ضرر ماست یا به نفع ما ؟ آنچنان قدمهایمان را با اندیشه ای باز برداریم تا هیچگاه پشیمان نشده و یا بعد از پشیمانی راهی برای بازگشت داشته باشیم


 


اکثر ما انسانها بیشتر اوقات بدون اینکه به پایان کارمان بیندیشیم سر به خود به انجام آن پرداخته و به همین خاطر است که کارمان انجام خوبی ندارد و یا شکست میخوریم


 


پس هر گاه تصمیم انجام کاری را دارید به عواقب آن فکر کنید تا کار به درستی پیش رفته و همیشه موفق باشیم   ... پایان اندیش باشید

About the author

jawad-dorani

Hello, I am Jawad Dorani , An English Teacher and member of SHRO

Subscribe 0
160