(بحث عجز و زاری نمودن به حضور سرور کائنات "صل الله علیه و علی آله و اصحابه اجمعین" )

Posted on at


یاسین لقب تو داری خوانم ترا به زاری         تا حاجتم بر آری، ای دوست دار باری

طاها لقب تو داری خوانم ترا به زاری          تا حاجتم بر آری، ای دوست دار باری

اَسراصفت توداری  خوانم ترا به زاری         تا حاجتم بر آری، ای دوست دار باری

القاب نیک داری خوانم ترا به زاری            تا حاجتم بر آری، ای دوست دار باری

خُلق عظیم داری خوانم ترا به زاری            تا حاجتم بر آری، ای دوست دار باری

محبوب کردگاری خوانم ترا به زاری           تا حاجتم بر آری، ای دوست دار باری

سخت است انتظاری خوانم ترابه زاری         تا حاجتم بر آری، ای دوست دار باری

از روی دوست داری خوانم ترا به زاری       تا حاجتم بر آری، ای دوست دار باری

شفقت بمن گرآری خوانم ترا به زاری           تا حاجتم بر آری، ای دوست دار باری

رخ از نقاب برآری خوانم ترا به زاری          تا حاجتم بر آری، ای دوست دار باری

ازروی خواست گاری خوانم ترا به زاری       تا حاجتم بر آری، ای دوست دار باری

هرچند شرم سارم خوانم ترا به زاری            تا حاجتم بر آری، ای دوست دار باری

"صدیقی"شو به زاری هرچند نا بکاری         تا حاجتم بر آری، ای دوست دار باری

 

"هــــــــــــــــانیه صدیـقـــــــــی"

 About the author

160