آیاطلاق گرفتن ضروری است؟

Posted on atدرپاسخ به این پرسش بایدگفت که طلاق گرفتن در بعضی مواردواقعا ضروریست زیراهیچ راهی برای ادامه زندگی مشترک وجود ندارد ودر چنین حالتی چاره ی جز طلاق نمی ماند.طلاق یکی از بزرگترین چالش های اجتماعی امروزه میباشدکه تقریبا درتمام کشورهاوجوامع دیده میشود وعلت آن عدم توافق زن ومرد برای ادامه زنده گی مشترک میباشد. طلاق کانون گرم خانواده را ازهم پاشانده وبرای اطفال چیزی جز بدبختی ودربدری به دمبال ندارد.زیراباجداشدن پدر ومادر ازهم اطفالشان مجبور اند یابامادر زنده گی کنندیابا پدر و واضح است که پدرویا مادربه تنهایی نمیتواننداز پس تربیت طفل برآیند واو را درست تربیت کنند وزمانی که یک طفل ازمسیر درست منحرف شد در راه اشتباه به پیش خواهد رفت وبلاخره از او چیزی جز یک معتادیا دزد ساخته نخواهد شد.
یعنی بیشترین آسیب از طلاق را اطفال میبینندپس زمانی که والدین میخوهند ازهم جدا شوند بهتر است که برعلاوه خودشان وضعیت اطفالشان را نیز در نظر بگیرندوکوشش کنندکه مشکل شانرا ازطریق گفتگوحل کنندوطلاق رابه عنوان آخرین گزینه در نظر بگیرند.زیرا درغیر این صورت جامعه مانیز به طرف تباهی حرکت خواهدکرد ونظم وثبات آن زیرسوال خواهد رفت که به نظر من راه حل آن توجه در وقت انتخاب همسر است واین بیشتر به خوانواده ها مربوط میشود که درقدم اول به سن وسال پسران ودختران شان دروقت ازدواج توجه کنند ودر قدم دوم در انتخاب عروس ویا دامادشان توجه کنند تاحداقل میزان طلاق و اختلافات خانواده گی را کاهش دهیم. About the author

160