جنبش های سبز درکشور های فقیر

Posted on at


پیدایش جنبش های طرفدارمحیط زیست  در کشور های فقیر,این نظریه را که اجتماعات مزبور ازقدرت تداوم وگسترش برخوردارند به اثبات می رساند.تا20 سال پیش, طرفداری ازمحیط زیست یک تفنن به شمار می رفت ولی از اواخر دهه1980و1990 شاهد فراگیری این فعالیت درکشور های در حال توسعه نیز بوده ایم.


تخریب تدریجی محیط زیست در کشور های افریقایی,امریکای لاتین وآسیا,بیش از نقاط دیگر جهان دیده می شود.اما دلایل آن با علل بروز این خسارت در کشورهای پیشرفته مغایر است.


در این کشور ها معمولا قدرت سیاسی بیش از توسعه  اقتصادی وصنعتی,محیط زیست را تهدید می کند.زیرا سران اقصادی از مصرف کنند گان حمایت می کنند وهمچنین مبا رزه مردم فقیر برای بقا تهدیدی جدی برای منابع طبیعی محسوب می شود.


شاید یکی از علل افزایش جنبش های طرفدار محیط زیست درآمریکا لاتین,آسیاوآفریقا نقش مهمی است که مردم این کشورها در مصرف منابع وعرضه فرآورده ها به بازارهای جهانی دارند.حال آن که خود نتیجه زحمت شان را نمی بینند.About the author

jaber-hashemi

This is JAber Hashemi .He is in 9 grade in Towhid High school.

Subscribe 0
160