زند گی قصه من و توست

Posted on at


 


زند گی قصه عشق من و توست                   زند گی جز مهر و دوستی چیزی دیگری نیست


 


عمر باشد یا نباشد زندگی است                          داستانش در خاطره ها پاینده است


عشق اساس عواطف ماست                      نغمه زندگی و تلاش و تپش ماست


 


در روزگار زنده و جاریست                احساس عشق ترانه یی جاودانی ماست 160