مفهوم و تشکیل خانواده

Posted on at


مفهوم کلمه خانواده


          خانواده از جهت معنا کلمه معنوی و اجتماعی است که ارتباط مستقیم و مستقل با کلمات اهل خانواده یعنی پدر ,مادر ,فرزندان و دودمان اهل خانواده را دارد . وآن واحد اجتماعی که بستگان دور ونزدیک رانیز جز خانواده بشمار می آورند می باشد.


                            


 


خانواده صحیح و مشروع چه زمانی به بوقوع می پیوندد


منظور از استعمال کلمات صحیح و مشروع در خانواده , ارشادات دین مقدس اسلام در ارتباط به خانواده است . دین مقدس اسلام دینی است که تقریباً پانزده قرن قبل ظهور نمود . و پرده های تاریک را بر روی جهانیان برداشت . وآن دینی که خورشید روشنایی آن در قرن ششم هجری ظهور نمود . و سر چشمه های درخشندگی آن جهان هستی را فراگرفت .دین مقدس اسلام ,دینی که خدای واحد را می شناخت و می پرستید .دینی که پرستش غیر خدا ,تعصبات قومی ,نژادی وتبعیضات علیه یکدیگر رامنسوخ کرد وبرعکس حقانیت خدا باعث ایجاد صمیمت ,الفت,اخوت ,برادری و محبت در قلب های انسان ها شد.دینی که مانند طفلی در بطن مادرش پرورش می یابد ,تکامل یافت و زنده تر و و راسخ تر گردید.و تمام صلاح کار ها و خوبی ها را بر ما نشانه زد  وبر اساس سرشت انسان قوانین راوضع نمود.وخانواده آن نشان اسلامی است که اساس وبنیاد جوامع بشری را افاده می نماید . خانواده از نقطه نظر اسلامی یکجا شدن ازواج بر اساس دستورالعمل های اسلام می باشد.


          اینجاست که خانواده صحیح و مشروع ایجاد می گردد. این خانواده را ما خانواده کوچک می  نامیم . که با یاری زمان از این خانواده دسته گل های خوشبو ومعطر به میان می آید و به خانواده ررح می بخشد و فضای خانواده را آن چنان متحول و صمیمی می سازند که عشق و محبت از قلب ها فرو می پاشد و خانواده ای را به وجود می آورد که روحش را صمیمت ,عشق ,محبت تشکیل داده و وجودش را اعضایش می سازند این خانواده تا زمانی بر پایه های استوارخویش استحکام خویش را حفظ می نماید که فضای کاملاً اسلامی را در وجودش مستحکم نماید.


                                          


          در جوامع که خانواده را بر اساس دستورالعمل های غیر اسلامی تشکیل می دهند و مبدا پایه های خانواده را بر انحرافات می نهند و در غرق مادیات غوطه ور هستند ومفهوم محبت حقیقی در ذهن شان آن فاصله میان دو کوه است که همیشه اشک می ریزند و هیچ گاه به تکیه گاه هم نمی رسند .و فرزندان خود را آن چنان در مکان های رها می نمایند که محبت در آن جا از شعله های آتش فرود می آید.هیچ گاه در این زمینه موفقیت رانصیب نخواهند شد و نتیجه ای جز فروپاشی دیگری چیزی نخواهد بود.


          اوه خدای من آن ها چه گونه در اوج غریزه حیوانیت قرار دارند و مانند اینکه حیوانات تا جایی پابه پای فرزندان خویش در حرکت هستند که شعور در آن ها غلبه کند و غذا رابر خویش هموار کنند


          این خانواده ها در عالم نابودی و مه قرار دارند و محو ونابود می شوند  اما اصل واساس طبیعت انسان چنین نباشد . انسان دارای خوی و خواص متفاوت از قبیل الفت ,صمیت,اخوت ,برادری ,محبت,همدیگر پذیری وباهم بودن رادارند . وانسان موجود اجتماعی است منظور از موجود اجتماعی در برگیرنده معنویات و مادیات صحیح یک انسان است


                                                                                        


          بالاخره درمی یابیم که خانواده مشروع وموفق بر پایه های استوار است که اساس و بنیاد این پایه ها را اسلام گذاشته است پس بیایید که اسلام , معنویات وخوبی های آنرا دریابیم و آن را در زندگی خویش عملی نماییم تارستگار شویم.About the author

hamed-quraishi

بنام خداوند منان سپاس زیاد خدای را که من را از جمله تمام مخلوقاتش انسان ،از جمله تمام انسان ها مسلمان و از جمله تمام مسلمان ها امتی حضرت پیامبر ص آفرید من بنده ی خدا حامد قریشی در سال 1371ه ش در ولسوالی خواف ایران در دوران مهاجرت در…

Subscribe 0
160