دیدیده بان من

Posted on at


اگر چه میخواهند من را نابینا سازند ، اما این کار عاقلانه نیست میگویند تو دیوانه هستی و بسیارحرف میزنی باز هم عاقلانه نیست شاید من چیز را بیان میکنم انان که خود میدانند، و خود را بی خبر از تمام اتفاقات که در چهار اطرافش رخ میدهد و  به راه که خود ش تعین کرده روان است . اما من به دیدید خود نگاهانم را بسته هم  که بسیار شفاف است  و بیطرف.  

                

دارایی بیش از حد چشمانش را بسته است ، او فکر میکند که همگی دیوانه است هر چه بگویم مردم که زیر دست من فرمان میگیرند به آن اطاعت میکنند. ایا نمیداند که مردم  چی میخواهد ؟ ایا این مردم  نبود که او را رئیس انتخاب کرد. او از رای من استفاده نادرست کرد، بلی خودم بودم که رای خود را برایش ریختم و او را انتخاب کردم . ایا میدانی او امروز چی کرده است؟ او رفته مردم را برعلیه حکومت تحریک کرده است .

 

او مردم بیگناه را به راه ای نادرست سوق میکند از حکومت که ماهانه پول میگیرد و ملت که برایش پول میدهد از دارای های شخصی از دهقان شروع تا زرگر همگی پول های خود را برای بهبود حکومت داری خوب داده تا باشد در سایه امن زندگی کنند . این من بودم که برایش رای دادم تو بودی که برایش رای دادی اما بیاید برای اینده خود و فرزندان خود یک  تصمیم درست بیگیریم تا در سایه امن زندگی کنیم این من و تو هستیم که تعین میکنیم  متوجه باشید که رای خودرا به شخص مناسب بریزیم به امید یک افغانستان سربلند و اباد. زنده باد افغانستان  

 

 نویسنده : محمد رفیع کبیری About the author

160