فشارهای روانی

Posted on at


به عقیده روانشناسان,تندرستی انسان با آموزش وپرورش صحیح,تغذیه وشرایط محیطی خوب تامین می گرددولی ازآنجاکه این عوامل در فرهنگ های مختلف,باهم متفاوتند,از این رو در هرکشوری بیماری هایی یافت می شود که خواص همان ناحیه است.


همچنین  باتغییر شرایط فرهنگی سرزمین ها,رفتار ها نیز درکنارانواع آسیب های اجتماعی تغییر پذیرند.به این ترتیب می بینیم که امراضی.ازقبیل عفونت های شدید که در قرن نوزدهم در اروپا وامریکا هزاران نفررا به کام مرگ فرستاد,اکنون تنها درکشور های جهان سوم دیده سوم دیده می شودو به جای آن مردم کشور های پیشرفته به بیماری های جدیدی که بانوع زندگی مرفه و زیاده روی در مصرف,ارتباط مستقیم دارد مبتلا شده اند.


ازآنجا که امراض قلبی,سرطان وقند یا دیابت بیشترزاییده فشارهای روانی,نداشتن تحرک,رعایت نکردن رژیم غذایی مناسب ,مصرف مشروبات الکلی ومواد مخدر وبالاخره آلودگی هوا هستند,بنابراین آنها بیماری های ویژه کشورهای ثروتمند به شمار میروند.


داروهای جدید غربی به دلیل اینکه پزشکان کمتر به وضیعت روانی وشرایط  زندگی بیماران توجه می کنند تاثیر کمتری دردرمان بیماری ها دارند وجالب آن است که بدانیم پزشکان,خود به علت وضیعت شغلی بیش از دیگران تحت فشارهای روحی وجسمی قرار دارند.میانگین عمرمفید یک پزشک بین ده تا پانزده سال از متوسط عمر افراد عادی پایین تر است وبسیاری ازدکتر های جوان پس از ورود به دانشکده وهنگامی که آموزش از مرحله تئوری به عملی تبدیل می شود,دچار فشارهای روحی می شوند.About the author

jaber-hashemi

This is JAber Hashemi .He is in 9 grade in Towhid High school.

Subscribe 0
160