اثرات مثبت معاشرت بابستگان

Posted on at


اثرات مثبت معاشرت بابستگان


همانطوریکه برهمگان هویدا است از نیک ترین پروگرام های زندگی در بخش معاشرت صله رحم است. گرچه شرایط امروزی زندگی و مصروفیت های زیاد کاری این عمل نیک را در بین انسانها کم کرده است. اصطلاح صله رحم (یا پیوند خویشاوندی) مهربانی با اقارب است. از آنجائیکه برهمگان آشکار است که اسلام هم استحکام روابط خانوادگی را مورد توجه قرار داده است و صله رحم به نزدیکان را به عنوان ارزش الهی دانسته است. صله رحم را نمیتوان تنها به رفت و آمد خلاصه کرد، بلکه صله رحم برقراری ارتباط و ابراز محبت بابستگان است. و این ارتباط از طروق گوناگونی امکان پذیر است.


 


 1- کمک جانی: این نوع کمک در صورتی است که جان یکی از اقارب درمعرض خطر باشد، و در این حالت باید شانه به شانه بایستد و از اقارب و بستگان خود دفاع کندتا کدام ضرری متوجه شان نگردد.


2- کمک مالی: واضح است که انسان یک موجود اجتماعی می باشد، پس بنابراین در زندگی نیازهای گوناگونی دارد. در این گونه موارد رسیدگی و همکاری مالی به بستگان یک امر نیک است.


3- کمک فردی: این قسم کمک و همکاری بابستگان در وضعیتی می باشد، یکی از اقارب و نزدیکان مان نیازمندی به راهنمایی و همکاری دارد. راهنمایی ما میتواند پاره ای از مشکلات بستگان را کم کند و روحیه شان را تقویت بخشد.


 


 


4- ترک آزار: اگر انسان مقدور نیست که به بستگان خویش کمک مالی کند، لااقل از غیبت، تهمت، زخم زبان، و عیب جویی آنان پرهیز نماید و زمینه آزار و اذیت آنان را فراهم نکند.


5- کمک عاطفی: بعضی اوقات مشاهده میشود که انسان نیاز به کمک مالی، جانی و فردی ندارد و به نحوی نیازمند عاطفه است. در این حات میتوان از ابراز محبت به بستگان دریغ ننمود.


6- دیدار با اقارب: خویشاوندان را میتوان به یک درخت تشبیه کرد. زیرا هر درختی دارای شاخ و برگ های می باشد، و برای حفظ حیات خود نیاز به همکاری همه اجزای خود دارد. حفظ رابطه خویشاوندی با رهنمای و همکاری اقارب و نزدیکان امکان پذیر است.


 


7- مصداق های از قطع رحم و صله رحم:عدم ارتباط باخویشاوندان را که از آن به قطع رحم تعبیر شده است،تنها به مفهوم قطع رفت و آمد نیست، همان شکلیکه صله رحم تنها در دیدار خلاصه نمی شود. بلکه صله رحم میتواند در حالاتی مانن بدگفتاری، بدکرداری  مشاهده شود. و یا اینکه یکی از بستگان ما نیاز به لباس ، مسکن، و خوراک داشته باشد و ما هم توانایی رفع مشکل وی را داشته باشیم ولی هیچ گونه اقدامی نکنیم این چنین وضعیتی را میتوان قطع صله رحم نام گذاشت.در حالاتی دیگری هم میتوان از قطع صله رحم نام برد، مثل: دوری از اقارب به سبب کینه توزی، عدم عیادت وی در هنگام مریضی، عدم بازدید هنگام برگشت وی از مسافرت.در مقابل، یاری کردن به مال و کمک کردن با زبان و دست و پا پرهیز از رنجش و آزار اقارب از مصداق های صله رحم هستند.


 About the author

nilofarnaimi

نعيمي متولد شهر كابل و يك تن از اعضاء اين پروژه

Subscribe 0
160