قرآن تنها راه نجات

Posted on at
روزهای زندگی را باعیش و نوش به سر می بریم بدون اینکه بدانیم ما انسانیم و مهم تر از آن اینکه مسلمان هستیم . وخداوند متعالی به وسیله پیامبران خود که منبع از نورهای مختلف حیاتی و دیگر موضوعات را آموزش دادن تا به عملی کردن به آن خود را ازدنیا جهل ونادانی خود را نجات دهیم .امروز دلم به اندازه زمین و آسمان و تمام ستاره گان آسمان گرفته بود خود را به کتاب وقلم و کتابچه و حتی لب تاپم مصروف نگه میداشتم تا شاید دلتنگی هایم بر طرف شود . اما ...... نشد که نشد چشمم به یاسین شریفی که روی دیوار اتاقم گذاشته بود افتاد .... و هی در دلم خدا خدا میکردم واز او کمک میخواستم .ناگهان صدای اذان وجودم را به لرزه  درآمد انگار یک برایم می گفت : ای دیوانه خدایت در قلبت است در اطرافت است چرا چشم به قلم وکتابچه انداختی ؟؟؟ نمیدانستم درمقابل سخن کسی که نمی دیدمش چه بگویم ؟؟ باصدای چر از بغض گفتم خدایا به تو پناه میبرم ....  و در عین گفتن از جایم برخاستم با آب سردی که وجودم را به لرزه میاورد وضو گرفتم سجاده ام را برداشتم به جای تنها وآرامی نمازم را ادا کردم واز خدای متعالی طلب مغفرت کردم .بعد از ادای نماز قرآن پاک چشمانم را به نور در آورد انگار چشمانم را به سوی آفتاب درخشان دوخته بودم اشک از چشم هایم بر گونه هایم سرازیر شد قرآنکریم را بوسیدم به تلاوت کردن آن پرداختم . بعد از تلاوت کردن خود را به خدای پاکم سپردم وآنقدر گریه کردم که دیگر اثری از دلتنگی هایم به چشم نمی خورد خدایم را سپاس گذاری کردم که مرا به سوی خود خواند و از اینکه در لحظه تنهای ودلتنگی ام کدام گناهی نکردم که بعدا پشیمان شوم .حالا هم قلم و کاغذ برداشتم وخواستم آن آرامی و آرامشی را که خدای متعالی به وسیله کلام پاکش یعنی قرآنکریم به من داد را به اشتراک بگذارم با دوستانم . تا شما خواننده عزیز حقیقت های کلام الهی یعنی قرآن شریف را بدانید . آستین بر زنید وضو گرفته قرآن را تلاوت کنید ومرا نیز از دعای خیر تان فراموش نکیند .التماس دعا .About the author

160