علم یعنی حیات

Posted on atعلم یعنی حیات

علم یعنی حیات جاویدان زنده گی با سر سامان است علم روشنایی چشم است علم نشانگر راه راست است وعلم هنری برای شناخت خود وخدای خود است.

علم بهترین همرا برای همه است که نه تنها در زنده گی حتا در زنده گی بعد از مرگ هم بهترین همرا میباشد. وعلم تنها چیزی است که انسان از این دنیا فانی با خود میبرد علم راه نجاتی است

از بدبختی غم ودرد علم انسان را به موفقیت های زیاد میرساند وانسان را در تمام زنده گی پیروز وکامیاب میگرداند وانسان را نمی گذارد خوار وذلیل شود

چون او شخص تنها نیست بهترین هدیه را همرای خود دارد که آن هم علم است. شخص که علم داشته باشد قوه درک واحساسات آن نسبت به مردم ووطن آن زیاد تر است

وبیشتر زحمت میکشد به خاطر وطن خود تا به تواند وطن خودرا بسازد اشخاص به سواد در نزد تمام مردم دارای قدر عزت  مشواحترام استند ومردم آنها را به نام شخصیت های باتدبیر وبا ادب یاد میکنند

واز او در پیشبرد کارهای خودوره های نیک میگیرند چون آنها خواندن نوشتن وآموزش دیده اند پس بهتر میفهمد نسبت به یک شخصی که تنها در فکر تیر شدن روز خود است شخص بی علم مانند شخصی است که تنها میشنود اما نمیبیند ودرک ندارد وکدام فایده ای به جامعه هدیه ندارد

به جز ضرر . پس همان علم است که باعث پیشرفت وترقی یک جامعه ومردم جامعه میگردد پس ما از کسانیکه نتوانستند علم بیاموزند واز علم به دور ماندن این زمانه به اشخاص با علم جهت پیشرفت ضرورت داردند

پس آنها هم به فکر خود باشند وهنوز هم ناوقت نشده است بیاموزند وبیاموزانندAbout the author

parvin-yari

i am parvin yari student of univercity

Subscribe 0
160