افغانستان در انتخابات پیشرو!

Posted on at


افغانستان در سال (2014)به دوعامل یا چالش بسیار عمده روبرو خواهد شد!که یکی انتخاباتودیگری تسلیمی کامل امنیت از نیرو های خارجی به نیرو های افغان میباشد.که این دو چالش نگرانی های مردم وسیاستمداران را با خود داشته.وپرسش برانگیز است!که آیا نیروهای افغان توان اداره کردن تمام مناطق به ویژه مناطق نا امن افغانستان را دارد یا خیر؟


واز سوی دیگر بر این پرسش مطرح میشودانتخابتی که افغانستان ومردم آن پیشرو دارند آیا از امنیت کامل برخودار خواهد بود؟وآیا این انتخابات بدون کدام تخطی وباشفافیت کامل برگذار خواهد شد؟ واز همه مهمتر این که آیاتمامی مردم به سوی صندق های رای حرکت خواهدکرد؟یا اینکه درانتخابات شرکت مکنند یانه؟


چون دراین اواخرناامنی ونابسامانی های ولایات بخصوص ولایات دور دست مردم را به وحشت انداخته وتعدا کثیر از مردم به این فکرواندیشه اند که به انتخابات شرکت نکنند تا جان وزندگی خودرا از دست ندهند. باوجود این همه مشکلات مردم ودولت افغانستان همه برای انتخابات سال (2014)آمادگی میگیرند.این انتخابات درشانزدهم حمل سال آینده با تدابیر جدی وعمل کرد های گوناگون برگذار خواهد شد.که مردم ما بخصوص جوانان از طریق های مختلف مانند گیرفتن کارت های رای دهی،تبلیغات مردم برای اشتراک درپای صندق های رای دهی وغیره ........علایق واحساسات خود را به انتخابات آینده ابراز میدارند.که خوشبختانه تعدادکثیر از مردم ما برای انتخابات آمادگی جدی ومعلوماتی خود را گرفته اند.همان طور که هویداست!دولت نیز تاحدتوان برای این امر بسیار مهم وسرنوشت ساز کشور آمادگی های سراسری خود را گرفته وهمچنان در زمینه امنیت ولایات نیز بسیار تلاش ورزیده است .ومردم را به اشتراک نمودن درانتخابات کمک مینمایدو به مردم وعده هرنوع همکاری را میدهد.ووظفه خودرا درقبال کاندیدا ریاست جمهوری وشورای ولایتی به گونه احسن انجام میدهد.وبرای اینکه ریس جمهور آینده افغانستان از طرف مردم تعین شودوتوان این را داشته باشدکه کشوری را چون افغانستان که سراسر از ناامنی ،بی عدالتی وشور اندازی مخالفین حکومت دموکراسی است را به نحونیکوی آن کنترول کرده وبرای بهبود هرچی بیشتر آن تلاش های لازم را انجام دهد مردم را به رفتن پای صندوق های رای تشویق  کند دولت  این کار را از طریق تبلیغات تلویزیونی،کمپاین های انتخاباتی برای یک نامزد،که بوسیله آن فراهم کردن مصروفیت برای اشخاص در کمیسون مستقل انتخابات انجام میدهد.
و برای انتخاب دقیق یک ریس جمهور بعضی قوانین رابرای مردم وضع کرده که از آن جمله می توان تکمیل کردن سن (18) سالگی را نام برد .چون این قانون در تمام جهان تثبیت شده است که اشخاص زیر سن (18) سال موقف طفل را دارند و قادر به تصمیم گیری  نیستند .و یا اینکه شخص رای دهنده باید تابیعت افغانستان را داشته باشد چون انتخابات در افغانستان تعین کننده سرنوشت،آینده و اوضاع افغانستان است.About the author

160