ارتباطات:از تلفن تاماهواره

Posted on at


(امروزه اساس ساختار اقتصادی جهان برپایه تبادل اطلاعات استواراست.)


جمله فوق که دربسیاری ازمقالات تحقیقی درباره پیشرفتهای سیاسی واجتماعی تکرارشده وتعبیری ار تاثیر پیشفتهای مهم درزمینه اطلاع رسانی وارتباطات درسالهای اخیر به شمارمی رود,نشان دهنده نظرروشنفکران دنیای امروز است.


ارتباطات به معنی تبادل عقاید, اطلاعات ونگرشهای مردم است ومواردی چون نقل وانتقالات افراد واجناس نیزدر این تعریف گنجانده شده اند.


امروز سیستم پیچیده ارتباطی, شبکه گسترده ای شامل بزرگراهها,پل ها,هواپیماهاسائل نقلیه,تلفن,تلگراف,ماهواره,کامپیوتر,امواج رادیویی, تصاویر,کتاب هاوحتی صداهارا دربر می گیردوقوانین بی شماراین سیستم درکنفرانس هاوتوافق نامه های گوناگون وبه زبان های مختلف مورد بحث وتبادل نظر قرار می گیرند.بسیاری از وسایل ارتباطی دریک قرن اخیر اختراع شده اندوبرخی دیگر مراحل پیشرفت وتکامل خود را دراین طی کرده اندو کاربرد اصلی همه آنها تبادل یاجلوگیری از تبادل اطلاعات است.About the author

jaber-hashemi

This is JAber Hashemi .He is in 9 grade in Towhid High school.

Subscribe 0
160