نقش هدیه در ایجاد دوستی

Posted on at


 

نقش هدیه در ایجاد دوستی

 

چه خوب است که دیدار ها همراه با تحایف ویا هدیه ها باشد. تا اینکه دیدار لذت بخش تر گردد

وهدیه دادن به دوستان یاخانواده بیشتر جلب توجه تر میگردد.

اگر دیدارها پس ازمسافرت ویا زیارت باشد."چون شیرمردان حضرت علی ع

"هدیه دادن دوستی میارود"

زمانیکه شخصی ازمسافرت میاید ، واین سفر با بازگشت شیرینتر میسازد.وهدیه دادن هم دریاد ها وخاطره ها میماند کسانیکه سفر را تنها ازرهگذر هدیه وسوغاتش همیشه دریاد خود نگهداشته اند. وهمچنین بیاد بیاوریم عیدی گرفتن های دوران طفولیت ویاکودکی را که ازفامیل های خود بدست میاوردیم چیقدر شیرین بود ولذت بخش وبه یاد ماندنی میباشد

وزمانیکه یک استاد دردوران مکتب به شاگردانش تحفه میدهد برای بیشتر تشویق کردن درس ومعلم جایزه را تعین میکند که بیشتر علاقمندی پیدا کنند به درس خواندن وبیشتر شوق درس خواندن در شاگرد میشود وکوشش میکند که همیشه درس بخواند.چون ازطرف استاد خود تشویق میشود. واین همه تحایف جزء شیرینترین خاطرات زندگی میباشد

که فراموش ناشدنی هست. وزمانیکه فامیل یک خانواده به سفر میروند فامیل چشم در راه مسافرخود هستند که بخیر بیاید وازآن تحایف را هدیه بگیرد وهدیه دادن سنتی هست اسلامی. ونشان میدهد که مسافر دریاد انهاست. مهم ترین چیز هدیه هست وقیمت ان چندان مهم نیست چون گفته اند برگ سبز تحفه درویش وتحفه دادن ارزش معنوی دارد که قابل توجه هستنه آنکه ارزش مادی ان که شاید بیشتر مادی آنرا میخواهند نه معنوی اش را

.

حضرت محمدص میفرمایند"هدیه دادن محبت میاورد،کینه ودشمنی را برمیدارد، برادری را نگهمیدارد،هدیه بدهید تا دوستدار هم باشید. وهمچنین میفرمایندکه: ازاحترام انسان نسبت به برادرش اینست: که تحفه اورا به پزیرد وازهمان چیزیکه نزد خود داردبه وی تحفه بدهد وبرای تحفه دادن چیزی به او خود را به تکلف وزحمت نیندازد.

 

 

وگاهی یک شاخه گل هم به همسر میتواند بهترین هدیه باشد که دربین زن وشوهر محبت بوجود میاورد

 

 

نویسنده: نازنین مهریارAbout the author

160