رانده شدگان جنگی

Posted on at


خروج آوارگان افغانی ازکشور شان,ازسال1979 باتهاجم ارتش شوروی سابق آغازشدودر حال حاضر بالاترین رقم  پناهندگان تحت پوشش سازمان آنکرمتعلق به این کشوراست.


بجزایران47/1 میلیون افغانی درعراق,820 هزارنفردر پاکستان وبسیاری در روسیه به سرمی برند.علیرغم بازگشت 89/3 میلیون نفربه افغانستان ازآغاز جنگ باشوروی تاسال 1996,پس ازتسخیر کابل وشرق افغانستان توسط گروه طالبان, تعداد آوارگان جنگی یکبار دیگربه طوربی سابقه ای روبه افزایش گذاشت.


کشور لیبریا با778 هزارو بوسنی وهرگوین با673 هزارآواره به ترتیب بعد از افغانستان ازبیشترین کمک های امنیت آنکر استفاده می کنند. حفظ امنیت آوارگان جنگی یکبار دیگر به طور بی سابقه ای رو به افزایش گذاشت.


صد ها هزارآواره قبل از رفع مشکلات کشور های شان ویا به علت بروز اغتشاش درکشوری که آنان رابه عنوان پناهنده پذیرفته است با توسل به زور به خانه های شان بازگردانیده شده اند.برای مثال باشروع مبارزات لورن کابیلاونیروهای متحد او برای آزادی کنگو(زئیر) وبرکناری موبوتو از مقام ریاست جمهوری ,کلیه پناهنده گان روآندایی در کنگو رابه کشور خود بازگرداندند.About the author

jaber-hashemi

This is JAber Hashemi .He is in 9 grade in Towhid High school.

Subscribe 0
160