آوازمن

Posted on at


 

آوازمن  درگوش همه صدامی زد....که ای این شماهاکجاهستین .؟؟؟؟؟

نمی دانم چراشماهاچراجواب من رانمی دهید؟؟؟؟

\

من این جاهستم بیایدپیش من من تنهاهستم ..............
من این گپ هارابه کی می گوم چرامن راتنهامی گذاریدمن جزشماهاکسی راندارم...

چرابه گپ های من گوش نمی کنید؟؟؟؟؟؟؟؟

همه من راتنهارهارکردند........ولی من مثل دیوانه هابه دنبال شان می گردد

...!

ولی این به من هیچ اعتنای نکردند..

من رفتم وکس دگه هم یادنکرد...هیج کی پشت من نآمده...یکی هم نگفت کجامیری

اخه من خسته شدم خسته چرایکی ازمن نمی پرسه ....چرادرک نمی کنه این گناه من نیست...!یکی بیایدمن راازاین جانجات بده .

این دردهامن رامی کشد...این صداهامن رادیوانه می کنه....


خدایامن خسته شدممی خواهم دریک جای آرام بروم ....خودت کمکم کن....
این قسم رفتاراین هامن رادیوانه کرده مگرمن به این هاچی گناهی کردم که این هااین قسم بامن رفتارمی کنند؟؟؟؟؟؟خدایاخودت که می دانی پس چرا؟؟؟

بس است خدایادیگرتوازمن امتحان نگیر...

چراوقتی کسی به قهرمیشه یک جای دورمیره ......بازتوقع داره که کسی برای بردنش بیآید....این کاردرست است ؟؟

نه دگه خودت قهرکردی بایدخودت هم این همه مشکلات راببینی ....این همه حق توست

این همه تنهای رابکش تادگه این قسم کارهانکنی .

خدایاخودت که شاهدبودی که من گناهی نداشتم پس چرابایدمن این دردهارابکشم ؟؟؟

هیچ کس به من باورنداشت ...من به زنده گی خودتنهابودم ...من به آنهاچی کردم ؟

وقتی همه بامن قهربودندمن چی گناهی داشتم ...من باآنهاگپ می زدم اماآنهاهیچ کدام شان بامن گپ نمی زد....پس من بایدچی می کردم ؟؟؟

آنهامن راواردبه این کارکردندحالامن شدم تنهاوبی کس....

درست است که آدم تنهای هستم امااگرهیچ کس راهم نداشته باشم بازهم خدای که دارم که بااورازدل کنم

...

وقتی کاری می شدمن خوش بودم می رفتم باآنهارازدل می کردم این خوشی خودرابه آنهاشریک می کردم اماآنهامراهیچ ارزش نمی داندوبه جای به من بودم آنهاآن جاراترک می کردند

...

آنهایک قسم غمگین به نظرمی رسیدن من هم مجبوربودم که این جاراترک کنم ...ومن این کارراکردم .

من وقتی تنهابودم آنهابامن نبودندمن کارهای خودرابه تنهای انجام می دادم پس چرااین همه رنج رابایدتحمل کنم من هم آنهاراترک کردم تاآنهاخوش باشند

...

آرزو"رحمانی "

 About the author

Arzoorahmany

Arzoo Rahmany is a twelfth class student in Mahjube Heravi high school.

Subscribe 0
160