تفکیک قوا

Posted on at


اصل تفکیک قوا یکی از مهمترین مبانی حکومت دموکراسی است که در قوانین اساسی اکثر کشورهای جهان منظور شده است .بموجب این اصل ارکان اصلی حکومت به سه قوه مجریه،مقننه،وقضایه تقسیم می شودقوه مجریه :عبارت است از ریس مملکت(پادشاه یا ریس جمهوری)ودولت است


قوه مقننه:پارلمان یک یا دومجلس


قوه قضایه:تشکیلات قضایی کشور است که در مقابل دو قوه دیگر استقلال دارد


کامل ترین نوع تفکیک قوای سه گانه از یکدیگر در امریکا ده می شود. دراین کشور ریس جمهور که هر چهار سال یکبار به رای مستقیم مردم انتخاب می شود دارای  اختیارات اجرایی وسیعی است ودر عین حال وظایف نخست وزیر وریس دولت را هم بعهده داردقوه مقننه یا کنگره از دو مجلس سنا و نمایندگان تشکیل می شود که بنوبه خود در کنترول ونظارت بر اعمال قوه مجریه از اختیارات وسیعی برخوردار است .اعضایی دیوان عالی کشور آمریکا که عالی ترین مرجع قضایی آمریکاست با پیشنهاد ریس جمهوری و تصویب کنگره تعیین می شوند ولی پس از احزاز این مقام هیچکس حق برکناری آنها را ندارد وبه همین جهت با قدرت و استقلال کامل در برابر قوای مجریه ومقننه عمل می کند


 


نگارنده :مسیح الله رحمانی


 About the author

massihullah-rahmani

Massihullah was born in 1988 in Ghazni province Afghanistan, graduated from Sayed Ahmad makaye high school in 2007.he has received scholarship for studying abroad in Cairo university Egypt. Right now he is in 2nd year of faculty of masscommunication in Cairo University.he is able to speak Farsi,Pashto,English,Arabi and alittle bit…

Subscribe 0
160