خوانواده چیست

Posted on at


من میخواهم حرفهم را از آن جای شروع کنم که یکی از دستورات الهی مسئوولیت شناسی اعضای یک خانواده میباشد. هریکی از اعضای خانواده در انجام فامیلی پشرفت ترقی و تعالی رفا و سعادت و رشد استعداد های اعضای آن مسئوولیت و و جایب دینی و اسلامی دارند که در آن صورت تقافل و انجام ندادن مسئوولیت ها وظایف مربوطه سکتگی و تزلزل در امور خانواده رخ داده بروز اختلاف و عدم اعتماد سبب آزردگی بی علاقه گی و عدم محبت و صمیمیت در بین اعضای فامیل میگردد خانواده مانند درختی است که ریشه آن را زن خانواده و ساقه آن را مرد خانواده تشکیل میدهد وقتی که ریشه خشک شد برگ درخت میریزد و ساقه آن هم از بین برده شده و به اثر آتش به خاکستر تبدیل میشود.


وقتی ریشه و ساقه از بین برده شود پس فرزندان این خانواده چی خواهد شد آیا آنها از بین برده میشود و یا آنها میتواند یک زندگی کاملاٌ آرام را در بین اعضای خانواده برقرار کند؟ خیر آنها نمیتواند چون بزرگ ترین اعضای خانواده پؤمرده شده و آنها امیدی برای زنده گی کردن را ندارند و برای آینده خود هیچ تصمیمی گرفته نمیتواند چون در خانواده یی که همیشه مشکلات باشد پس فرزندان آن خانواده اعتماد بنفس قوی نمیتواند داشت در یک خانواده زنده گی کردن تنها کافی نیست چون به هر طریقی که باشد انسان ها زندگی میکند مهم این است که یک خانواده باشد و اعضای خانواده بین همدیگر رابطه ای محکم داشته باشند و زندگی موفق یعنی اینکه در بین اعضای خانواده صمیمیت محبت ، اعتماد برقرار باشد.  About the author

harewa_hyahoocom

Harewa Hesamy was born in Herat,Afghanistan. she is a student in 12th class of Hoza karbas high school.

Subscribe 0
160