صبر در زندگی سبب خوشبختی میگردد

Posted on at


 


بشتر از صد ها جای در بار صبر در قرآن بیان گردید و این بیانگر مقام دین مقدس اسلام است و عظمت بزرگی قرآن کریم را در هر سوره بیان نموده است .


قسمیکه در سوره عصر انسان را برای صبر و نماز هدایت نموده است پروردگار بزرگ در قرآن کریم مفرماید (الاالذین آمنو و عملوالصالحات)مگر آنانیکه ایمان آوردن و اعمال شایسته انجام نمودنصبر به معنی حقیقی که انسان را به مقام والی انسانیت معرفی میکند


1-صبر خوب است


2-صبر مزده بهتر دارد


3-صبر شرین است


4-صبر باعث رسیدن به بهشت برین میگردد


5-صبر مقاومت در مقابل هر آفت باعث خوشنودی خداوند می گردد


6-صبر امتحان است


7-صبر سبب امامت و رهبری میگردد


8-پاداش صبر بهشت است


9-پاداش صبر در دنیا سبب اعتبار انسان میگردد


10-به صابرین کید دشمن بر آن ضرر رسانده نمی تواند11-خداوند صابران را دوست دارد


12-اجر صابران در نزد خداوند بشتر است


13-لذت صبر بشتر است


14صبر در زندگی از امور مهم کارها به حساب میاید


15-صبر نشانگر لایقت و توانی هر شخص است


16-صبر در امور کارهای انسان را کمک و یاری میرساند


17-هدف صبر امتحان زندگی است


18-صبر کارهای پیغمبران الوالعزم است


19-پیغمبران اسلام مسامانان را به صبر هدایت نمود


20-صبر ثمر بهتر را نصیب انسان میگرداندصبر در حقیقت پایداری و انتظار در مقابل هر چیز که انسان در زندگی که مانند چرخ فلک در زندگی در گذر است میباشد اما پاداش کسی بدست میاورد که همیشه در مقابل تندی زندگی صبر را پیشه خود نمود است .


نویسنده عبدالقهار کبیریAbout the author

160