چگونه باید آموخت؟!

Posted on at


چگونه باید آموخت؟!
وقتی میخواهید چیزی رابیاموزید:وقتی آغاز نماییدکه فکر میکنیدمانند هوای که تنفس میکنید به ان نیازمند هستین


سرتان را به آب فروببریدچه حس میکنید دراین دقیقه ای که سر تان داخل اب است واخرین نفس های تان را میکشید با تمام قوت چه را میخواهید طبعآکه هوا است دران دقایق که آخرین نفس های مان رااز دست میدهیم حس میکنیم که به آخرین دقایق زندگی مان رسیده ایم اینجاست که با تمام قوت هوارا میخواهیم
البته منظورم این نیست که در آخرین دقایق که داشته های خودرا از دست میدهیم دوباره تلاش نماییم هدفم اینست که به همان اندازه با همت با تمام قوت وتمام توان تلاش کنیم چیزی را که میخواهیم انرا بیاموزیم وبه ان برسیم وقتی بسوی خواست وهدف خودسوق داده میشویم این شور وهیجان خاص دارد این خود رمزی است برای پیروزی مان وفایق امدن بر مشکلات مان وقتی به این درجه توانایی آموختن را دریافت نمودین انوقت جا دارد که شما موضوع بندی نمایید تقسیم اوقات مشخص ودقیق داشته باشین نگذارین یگ دقیقه ای تان بدون تقسیم اوقات وبیجا هدر رود چون وقت طلاست ارزش انرا بدانید چیزی که ناگفته نباید ماند اینست که فرصت ووقت یگبار دروازه های همگی راتق تق میکند هرکه سریع رساند استفاده خواهم کرد وموفق خواهم بود کسی که ماند از همه ماند وهمایون وقت وزندگی ازان کسانی است که بموقع از وقت استفاده میکنند


About the author

160