مشكلات در ازدواج جوانان افغان

Posted on at


يكى از دغدغه هاى روز در افغانستان ازدواج  جوانان آن ميباشد. 

ازدواج كه مشكلات فراوان را سر راه شان بوجود مياورد

يكى از بزرگترين مشكلات شان پرداخت مهريه گزاف به فاميل دختر ميباشد كه  در حدود٢٠٠٠٠-٣٠٠٠٠$ است.در صورتيكه جوانان افغان زيادتر شان بيكار يا كارگر اند و در آمد روزانه شان ٣٠٠افغانى كه برابر به ٥ $ ميباشد ،است .و زيادتر مواقع منجر به جنگ و جدال ها در بين فاميل هاى طرفين ميشود .

دليل اين همه بدبختى ها پايين بودن سطح  آگاهى و پيروى از رسم و رواج و عنعنات غلط ،رقابت ناسالم ،فقر اقتصادى مردم ميباشد كه باعث ميشود تا جوانان در مقابل مزد ناچيز بيشتر از توان و سخت كار  كنند.در صورتيكه مقدار تعين مهريه بصورت شرعى ٣٠٠درهم ميباشد

حميد جوان افغان بود كه عاشق دختر همسايه خود بنام لاله شد ازاو خواستگارى نمود اما بخاطر تعين٢٠٠٠٠ $ مهريه و خواست هاى بيجا والدين لاله ،حميد مجبور شد تا روانه كشور ايران شود و بعد از ٦سال كار شاقه توانست تا مقدار پول مهريه خود را بدست آورد و به كشور بازگشت و با لاله دختر مورد نظرش عقد و ازدواج نموداما وقتى برگشت معتاد بود.

دخالت هاى بيجا والدين،مصارف گزاف،چشم و هم چشمى هاى بي منطق،مهريه هاى سنگين نه تنها باعث بهبود وضع زندگى جوانان افغان ميشود ،بلكه باعث نابودى زندگى  شان ميگردد و بجاى اينكه به آغاز زندگى جديد شان همكارى و مساعدت نمايند زندگى اولاد خويش را تباه وهمچنان باعث فاسد شدن جامعه ميشود وفرد معتاد را تقديم جامعه ميكنند.

.

سحر ایوبی


About the author

saharAyoubi

i am sahar from herat afghanistan , i am at 10 grade and intrested on vollyball and bascetball.

Subscribe 0
160