مقاله راجع به روز معلم

Posted on at


به اجازه استادان ، مهمانان وشاگردان عزیز القدر مقالۀ را که راجع به روز معلم  طرح کرده ام خدمت شما به خوانش میگیرم:معلم همانند پدرومادرمعنوی است که درتربیه وکنترول فرزندان خویش بالا ازان جایگاه خاص خود را دارد .معلم تمام اشخاص بلند رتبه راتربیه وتقدیم به جامعه مینماید  .معلم است که باعث پیشرفت وترقی مردم درحصه تعلیم وتربیه وطن شده میباشد .معلم تاریکی را ازبین برده وروشنائی را درزندگی انسانها می آورد .معلم به ماننده مادر وپدر زحمت می کشد ماباید استادان خود را احترام کنیم معلم به مانند حضرت محمد مصطفی(ص) رهنمای تمام مسلمانان میباشد.من روز معلم را به تمام استادان تبریک وتهنیت عرض میدارم .About the author

shafaq-khan

Ahmad parwez shafaq

Subscribe 0
160