سجده گاه

Posted on at


ای وطن جان خاک تو ماوای ما


قلب پاکت سینه تو جای ماعاشقان جان فدا داری زیاد


خاک پاکت سرمه چشمان ما


نام تو محبوب باشد بر همه


چون توئی محبوب بر دلهای مانام پاکت ثبت به تاریخ جهان


سبز باشد نیز بر دلهای ما


شکر گذارم سجده گاه ما توئی


سجده گاه جد و هم آباء ماجان فدا سازیم به تو ما هر زمان


بهر عشق تو فدا سرهای ما


 


نوشته شده توسط :


پدر بزرگوارم محب الله «محب» اکبریAbout the author

160