مادر هدیه الهی است

Posted on at


تا بهشت در زیر پای مادر است هستی من در دعای مادر است ,مادر یگانه گوهر دریای عشق ,دوست رفیق همراه وتنها همراز زندگی ؛مادر میوه کمیاب در روی زمین است آن است که ما هستیم مادر چراغ خانه است بدون مادر هیچ خانواده تکمیل نیست دردو رنجهای که هر لجظه هر دقیقه هر ساعت هر روز هر ماه هر سال از لحظه ی نطفه بودند تا زمان به دنیا آمدند تا زمانی که زنده است میکشد درطفلی بخاطر پرورش خوب وتربیه صالح براید در جوانی غم واندوه اشتباهایت و اینکه جوانی را صرف چه راهای میکنید در متوسط بودند به فکر اینکه آیا از زندگی ات رازی هستی احتیاج به کسی نیستی میتوانی زندگی را با خانواده ات بگذرانی با شوهرت ویا خانمت کدام مشکل نداشته باشی . همان قسم که در طفولیت متوجه به این است که گوشنه یا مریض نباشی یا از کدام جاهی نفتی همان قسم در کلانیت نگراند است ,زمانیکه به سر کارد میروی تا بر میگردی مادر چشم بر در دارد وبه  فکر این است  که کارد سخت نباشد در زمستان خنک نخوری همرای کسی جنگ نکنی وآیا کار پیدا میکنی احتیاج به کسی نباشی ویا کدام مشکل دیگری . اما بازهم گاهی وقت در پرورش تو کمبودی احساس میکند .این مادر است که شبهای بلند و  چشمان پر از خواب خود را صرف اینکه تو راحت بخوابی میکند هرلحظه که دست به پیشگاه الله دراز کند اول تو را دعا میکند .پس چرا با این همه زحماتی که بخاطر تو میکشد باز هم در مقابل مادرد ایستادگی میکنی اگر اون نمی بود تو اینجوانی را خود به خود بدست میاوردی . 



About the author

sediqaehrari

sediqa ehrari is the 11th class of Baqnazargah School in Herat.

Subscribe 255
160