مراحل زنده گی و پیچش های مربوط آن

Posted on at


یک انسان برای داشتن زنده گی عالی و مناسب چه کارهای را باید انجام دهد؟
همه ما میدانیم زنده گی کردن و داشتن زنده گی مناسب سخت است و زنده گی در این مرحله از دنیا دشواری های بسیار زیادی دارد. ما برای داشتن زنده گی مناسب و عالی باید با مشکلات بسیار زیادی روبرو شده و با آنها مبارزه کنیم. هرگز در مقابل این پیچش ها و دشواری ها تسلیم نشویم و آنها را پس بزنیم تا به خوشبختی های زنده گی برسیم. این را همه میداند که بدون تلاش و پس زدن این مشکلات به خوشبختی های دنیا و آخرت نمی رسیم.
ما در زنده گی خود با سوالات و بنبست های روبرو میشویم که پیدا کردن راه حل آن به نظر ما ناممکن است و حل کردن آن اراده و صبر بسزای میخواهد.پشت هر مشکل وسختی حتما یک سهولت و خوشبختی است البته اگر با این مشکلات و سختی ها مبارزه کنیم و تسلیم نشویم و واقعا بخواهیم که نتیجه آن زیبا و خوب باشد.


زنده گی ما مراحل مختلف دارد البته این مراحل پیچش های مختلف خود را دارد. از قبیل: 1مرحله کودکی 2 مرحله جوانی 3 مرحله متوسط 4 مرحله پیری
مرحله کودکی: مرحله از زنده گی می باشد که کودک مسئولیت خانواده را به دوش ندارد و از فعالیت های اقتصادی معاف میباشد. کودک برای پیشرفت در زنده گی خود باید مشکلات زیادی را متحمل شود و تسلیم نشود بطور مثال برای راه رفتن باید صد بار به زمین بخرد تا بتواند راه رفتن را بیاموزد.


مرحله جوانی: این مرحله زیبا دارای خصوصیات زیاد میباشد از قبیل:اکثر جوانان در این دوره از تحصیلات عالی فارغ میشود بعضی از جوانان وارد کار میشود و اکثر جوانان ازدواج نموده و خود را متهل می سازد.
مرحله متوسط: در این مرحله انسان ها هم دارای انرژی کار کردن و هم دارای تجربه کافی میباشد و این مرحله را میتوان بنام سن پختگی نامید.
مرحله پیری: کهن سالان و سالمندان اشخاصی میباشد که همیشه در راس تصمیم گیری قرار دارد. به علت تجربه اندوخته آنها که در طول عمر خود آنها را بدست آورده.


در هر یک از این مراحل بسیار سختی های اقتصادی اجتماعی سیاسی و... وجود دارد
    
 About the author

mirwaisbarak1

he is mirwais barak,from afghanistan

Subscribe 0
160