بیاموزید و به دیگران هم بیاموزانید

Posted on at


همیشه کوشش کنید شخصی باشید که دیگران هم از وجود شما فیض ببرند ؛ اگر امروز برای بدست آوردن مهارتی تلاش میکنید در فکر این نباشید که وقتی چنین مهارتی را بدست آوردم فقط برای نفع خود تلاش میکنم ، بلکه به این فکر باشید و بگویید : اگر فردا به چیزی دست یافتم تلاش میکنم تا دیگران را هم یاری و همکاری نمایم


 


دین مبین اسلام همیشه ما را بر این امر میفرماید : اگر چیزی را میاموزید به دیگران هم بیاموزانید ، پس کوشش نموده همیشه تا اندازه ای که در توان ماست از آموخته های خویش دیگران را هم بیاموزانیم و فریضهء دینی و انسانی خود را اداء نماییم تا هم یک انسان خوب و کامل بوده و نیز خدا را از خودمان راضی نگهداریم و پیش وجدان خود شرمنده نباشیم


 


اگر این روند " آموختن و به دیگران آموختاندن " در جامعهء ما گسترش پیدا نماید ، بزودی دارای جامعهء پیشرفته و کامل خواهیم بود و همچنان اصول و روش های اسلامی در جامعه پیاده میشود ، در زمان پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی (ص)  هر گاه از کفار کسی را اسیر میگرفتند میگفتند اگر هر یک از شما به مسلمانان خواندن و نوشتن را بیاموزاند رها گشته و مسلمانان چیزی را که میاموختند به دیگر یاران خویش میاموختاندند ؛ پس بنگرید چه امر مهمیست این روند اسلامی ؛ همیشه کوشش کنیم تا از داشته هایمان دیگران را نیز مستفید بسازیم تا خداوند متعال ما را از بندگان گرامی خویش قرار بدهد


 About the author

jawad-dorani

Hello, I am Jawad Dorani , An English Teacher and member of SHRO

Subscribe 0
160