سلام من عسل هستم!

Posted on at


من دارای چندین نوع آنتی بیو تیک خوراکی وبی ضرر با طیفی وسیع که انسان نسبت به آنها حساسیت ندارد بوده ونیز دارای  تشعشعات رادیو,واز همه مهمتر دارای مقداری دیاستاز وعوامل زنده هستم که می توانند این میکروب ها را خورده واز بین ببرند وحتی قادرند هرماده ی خارجی راکه باعسل مخلوط وتقلبی به آسانی شناخته شده وحتی اگر قند هم به آنها بزنند,به صورت شکرک درآمده متقلبین را رسوا می نماید.


این عوامل زنده که در عسل هر چه تازه تر باشد بیشتر است هنرهای بسیار دارندکه دانستن بعضی از آنها خالی از لطف نیست.اولین کار این دسته تجزیه ی قند چغندر به قندهای انگور وتوت است وبا این که ابتدا من دارای مقداری از نوع قند چغندر هستم معذلک پس از چندی فاقد آن شدم,وتمام قند های من ,تجزیه شده وبه قند توت تبدیل می شود.


عوامل زنده می توانند مواد نشاسته ای وچربی را نیز تجزیه وتبدیل نماید وروی همین اصل است که قوی ترین میکروبها وقارچها در برابر آنها یارای مقاومت ندارند.


اگر شما عسل تازه را روی پینه های دست وپا وزبری های روی زانو وآرنج بمالید,آنها را از بین خواهد برد وبا همین حربه است که من می توانم سنگرهای میکروب های کهنه ومزمن را خراب کرده وبه داخل آنها نفوذ نمایم.About the author

jaber-hashemi

This is JAber Hashemi .He is in 9 grade in Towhid High school.

Subscribe 0
160