قلب

Posted on at


عضو عضلاتی ناک مانندیست که در بین قفس سینه کمی مایل به طرف چپ بدن قرار دارد.دورا دور قلب را غشای مخصوصی احاطه کرده است که دایما مرطوب بوده و قلب را از ساییده شدن محافظت میکند.


قلب هر انسان برابر به مشت او میباشدو قلب انسان دارای چهار جوف است دو جوف دیگر در پایین واقع گردیده است . جوفهای بالایی را دهلیز راست و دهلیز چپ میگویند.بطنها دارای جدار نسبتا ضخیم و دهلیز دارای جدار نازکتر میباشند. این جوفها طوری واقع شده اند که دهلیز به دهلیز و بطن به بطن راه ندارند.لیکن دهلیز راست با بطن راست و دهلیز چپ با بطن چپ توسط والوها valves  (دریچه ها) ارتباط دارد.جریان خون در قلب سمت معین داشته سمت حرکت خون همیشه توسط باز و بسته شدن والوها کنترول  میشود.


تمام رگهایی که از قلب برآمده و به حصص مختلف جسم منتشر میشوند و یا از نقاط مختلف جسم به قلب میرسند به نام رگهای خون یاد میشوند معمولا رگهای خون انسان را به سه نوع تقسیم میکند که عبارت اند از:شرایین ، وریدها و عروق شعریه.الف- شرایین:رگهای که از قلب بر آمده به نقاط مختلف جسم تقسیم شده و خون را از قلب به حصص بدن میرسانند به شرایین یاد میشوندو تمام شرایین، به استثنای شریان ریوی دارای خون صاف (خون آکسیجن دار ) میباشند.ب- وریدها: رگهایی که از نقاط مختلف جسم به قلب میروند و خون را از حصص مختلف بدن به قلب می آورند به نام وریدها یاد میشوند.ج- عروق شعریه( مویرگها): وقتی که شرایین از قلب میبراید  و به تمام حصص بدن میرسند،به شاخه های کوچکتری تقسیم میشوند. این شاخه های کوچک باز به شاخه های کوچکتری تقسیم میگردند. بالاخره آنقدر باریک میشوند که بدون ذره بین آنها را دیده نمیتوانیم، این رگهای باریک موی مانند را بنام عروق شعریه (موی رگها) یاد میکند.


 


قلب انسان به طور متوسط به اندازه  70 بار در دقیقه می تپد. قلب انسان در ناحیه ای سینه  در سمت چپ بدن قرار دارد. قلب جز حیاتی و احساسی است به همین خاطر به بین قفسه سینه محافظت میشود . قلب در یک شخص بزرگسال تقریبا 6×9×12 سانتیمتر و وزن در مردان به اندازه 300 و در خانمها به اندازه 250 گرم می باشد.یک دیوار عضلاتی قلب را به دو نیمه راست و چپ تقسیم می کند. قلب از چهار حفره تشکیل است. دو حفره کوچک در بالا ( دهلیز های راست و چپ) و دو حفره بزرگ در پایین( بطن های راست و چپ)


 


 About the author

160