سپاس ازافغان سیتادل...

Posted on at


 میدانیم که افغانستان یک کشور قیور که مردم آن رنجهای زیادی را متحمل شدند .و خصوصاً(30 ) سال جنگ در افغانستان باعث جلوگیری پشرفت مردم شد .که مردم از سواد عقب ماندند. ورنجهای زیادی کشیدند که دفتر خصوصی افغان سیتادل به همکاری دفتر بزرگ فلم انکس یک ابتکارخوبی برای حل این مشکل شروع  کردند .تا مردم به پشرفتهای جهان دست پیدا کنند. و از طریق مقاله یا فلم وغیره... بتواند تمام مشکلات کشور یا مردم خود را به جهان بر سانند.و افغان سیتادل یکی از بهترین موسسه ها در افغانستان است که از طریق انترنت ما را به تمام جهان وصل میکند.و همچنان فایده های زیادی دارد.که از طریق مقاله نویسی باعث می شودتا:- فکرانسان قوی شود, معلومات انسان را زیاد کند, انسان را وادار میسازد که پشت کار زیاد داشته باشدو زیاد تلاش کند و همچنان منبع درآمدی خوبی انسان است .که هر کس به آن ضرورت دارد.واشتراک کنندهای زیادی داردکه هر کس دوست داردبه این موسسه شرکت کندو از فایده های آن بهره مند شود. یکی از خوبیهای این موسسه این است که استادان خوش اخلاق خوب وتجربه دیده عالی را مقرر کرده تا شاگردان بتوانند تمام مشکلات خود را همرای استادان خود در جریان بگذارند و حل سازند.


من بنفشه باران هستم در لیسه گوهرشاد بیگم دراین موسسه اشتراک نمودم.به عنوان یک اشتراک کننده از این موسسه سپاسگذار هستم از کسانی که این موسسه را تاسیس نمودند تا من وامثال من از این پروسه بهره مند شویم. بسیار خرسندم که یکی از این اشتراک کننده ها هستم.و میتوانم از فایده های ان بهره مند شوم.  تشکر اظهار سپاس از تمام کارکنان این موسسه.About the author

banafsh

بنفشه باران هستم ۱۷ساله صنف۱۲در هرات افغانستان زندګی میکنم درشهر زیبای هرات متولد شدم

Subscribe 0
160