بانک یعنی قولک خانواده

Posted on atامروزه مردم بجای  اینکه پول هایشان در خانه نگهداری کنند وآنرا برای سرمایه گذاری یا دیگر اهداف استفاده کنند پول هایشان را در بانک میگذارند.


امروزه بانک به عنوان قولک خانواده بنا یافته است.مردم پول هایشان را به بانک میگذارند وآن پس اندازی است که میتوانند آنرا در آینده سرمایه گذاری کنند.بانک ها که وظیفه اصلی آنها قرضه دهی وقرضه گیری است،کسانیکه داری مازاد بودجه هستند پول هایشان را به بانک گذاشته  وکسانیکه دارای کسری بودجه هستند از بانک قرضه میگیرند.


همین گذاشتن مازاد بودجه به بانک به عنوان یک پس انداز بانک ها را به قولک خانواده تبدیل کرده است


.


چون امروزه ما فاقد امنیت هستیم و نمی توانیم پول را در خانه نگهداری کنیم بهترین مکان برای نگهداری پول ها ودارای های مان بانک میباشد.


بانک متعهد به نگهداری دارائی ها ما به بهترین نهو ممکن میباشد.


امروزه میتوانیم زیورآلات قیمتی و اسناد معتبر خویش را در بانک نگهداری کنیم و بانک ها به عنوان معتبر ترین وبا اعتبار ترین مکان عرض وجود کرده است.About the author

160