خانه کندو عسل

Posted on at


چهار نوع خانه در هرکندو مشاهده می شود:


1)آن ها که از همه بزرگتر ومخصوص پرورش خاندان سلطنتی است.


2)خانه هایی که زنبوران نر درآن تربیت می شوند وموقع فراوانی محصول,محل ذخیره است.


3)خانه سایرین وزنبورانی که تازه به دنیا آمده اند وانبارهای معمولی.


4)خانه هاءی درگوشه وکنارکندو,جهت کارهای مختلف واین ها هستندکه نظم وتربیت معین ساختمانی ندارد,خانه های دسته دوم وسوم از همه منظم ترند آن چنان مسدس هاءیکه در اندازه,اضلاع وزوایا کوچکترین اختلاف در بین آنها نیست.خانه ها آن چنان دنده به دنده قرار گرفته اند که حتی یک میلی متر فضای خالی بین آنها دیده نمی شوند.About the author

jaber-hashemi

This is JAber Hashemi .He is in 9 grade in Towhid High school.

Subscribe 0
160