عشق چیست؟

Posted on at


عشق  چیست؟


اینبار قلم دردست گرفتم وشروع به سخن عشق ونوشتن آن کردم که عشق چی زیباست وچه زیبا میتوان نوشت وچه زیبا میتوان عشق را درک کرد دریک کلام:


عشق مقدس هست، وعشق میتواند زمانی مقدس باشد که عشق پاک باشد بدون ریا ،هوس وبدون اینکه عشق چند روزه باشد.


 


وعشق یا دوست داشتن بدون دلیل است وکدام قیمت ندارد.زمانیکه انسان عاشق میشود قبل باید فکر کند ومتوجه شود که آیا فرد هم او را واقعا دوست میدارد یاخیر.


وبیندیشد که درکجای رابطه قرار دارد. وبه کدام قیمت میخواهد به این عشق علاقه پیدا کند. عشقی که واقعا عشق باشد نه ریا وهوس،وبداند که عشق یکطرفه است یاخیر که شما آنرا دوست داشه باشید ولی آن فرد  شما را دوست نداشته باشد؛ که خیلی غمناک وسخت خواهد گذشت ،وبه امید روزی هست که فرد را ببیند اما هیچگاه این به واقیعت نمیپیوندد ، اما کوششش کنید که فرد را فراموش کنید اگر توان آنرا داشته باشیدبدست خود شخص میباشد


.


 برای شخص همیشه باید کوشش کنید وامتحان کنید که عشق تان واقعا دوستتان دارد واز نکته نظر ذهنی واحساسات ومفکوره هایتان باهم یکی باشد وباهمدیگه در هرحالت خوشی وغم شریک سازید، ازاولین دیدار که دوطرف باهم ملاقات میکنندباسپری شدن روزها نیز عاشق هم میشوند یاکه بدون اینکه همدیگر را ندیده باشند فقط ازطریق غیر حضوری باشد میتوان عاشق شد...چون میگویند چشم عاشق کور میباشد


 


.


ازدیدگاه قرآن عشق ورزیدن وعاشق شدن گناه ویا حرام نیست ، مگر آنکه بهرنیازی ویا غریزه بنام عشق گذاشته نباید شود.


نه آنکه پسری ازدختری خوشش بیاید وبعد وبرای به دام انداختن آن از نیرنگ کار بگیرد.چون این عشق نمیتوان باشد بلکه یک هوس هست .


 


زندگی زیباست باعشق ، وعشق زیباست باتو ،هرلحظه از نفس هایکه میکشم بخاطر تو میکشم، روزها وساعتها که میگذرد زیباست برای من چون بابودن تو خود را راحت احساس میکنم .


ای جان من! که برایم بهترینی وقتی که خواب رویایی باهم بودن را دیدیم ،هیچ چیز با ارزشتر ولذت بخشتر ازاین نیست.هربار دیدن تو برایم رسیدن توست؛ منتظر چنین روزی هستم که برای تو وبرای عشقم  که بینهایت دوستت دارم برسم،وباتوبودن معنای عشق رو میده، شنیدن صدات برای من دوباره زنده شدن  را میده، هرلحظه وهربار برایت میگویم دوستت دارم میدانم که تکراریست وتو ازاین سخن تکراری من خسته نخواهید شد چون دوستم داری.ومنتظرهستم وهستی که بگوییم چیقدر همدیگرو دوست میداریم وبرای رسیدن به همدیگر هیچگونه دریغ نخواهیم کرد.


 اگر ترا یکروز نبینم دلم برایت بی نهایت تنگ میشود.روزیکه نبینمت هیچکی نمیتونه آرومم کنه جزء خودت.ای عشق من همه کسی من خودت میدونی که بدون تو زنده بوده نمیتونم تو نفس منی وعشق من ای عشق جاویدان من!!شب وروزم یکی هست وهمیشه وهرلحظه بفکر تو میباشم وقتی برایت فکر میکنم میگویم کاش ترا وقتر میدیدم باز میگویم نه الان هم سر وقت هست ازهمین وقتیکه ترا دیدم خوشباشم وحسرت نخورم چون تو را دارم؛ وخدارا سپاس میگویم اینکه ترا بمن ارزانی داد..وازت میخوام که مرا همیشه دوستم داشته باشی ومرا به قلبت همیشه نگهداری


 


 


میدانم که چشمانت فقط برای دیدن من هست.. تپیش قلبت برای تپیدن من هست


حس تپیدن دروجودت جاریست...تپیدن من وتو برای هم هست.


  


 


نویسنده: نازنین مهریارAbout the author

160