صبرانسان در مقابل مرحمت الله

Posted on at


روزی زنی که طفل بر زانو نهاده بود  روی سرک نشته بود همه نان مردی رهگذر  او را  دید  وکنارش نشت  نگاهی سردی براو زن وطفلش انداخترهگذ ر: طفلی که اندر زانوداری طفل خودت است؟


مادری: تو چی فکر میکنی  طفلی که اندر زانوی من مانده است و در این بیابان سرد نشته ام  آیااز کسی دیگربوده میتواند؟؟؟


رهگذر: چرا این زن چنین سوالی از من کرد ؟  -  نه منظورم چنین نبود بسیاری از طفل ها یتیم وبی سر پناه هستند .و بعضی ها از نداشتن طفل آنها را در آغوش خود میگیرند و فرزند میگویند تا آن طفل یتیم نماند و آن زن بی طفل


مادری: نه من بی طفل بوده ام  و نه این طفل یتیم   !فرزند خودم است


رهگذ ر:اگرطفل خودت است آنرابیانداز


مادری: من چرا چنین کنم آخرآن فرزندم است  اگربیاندازمش زمین میمیردرهگذر : اگربه قمیت اش بحث کنیم و مقدارش را برایت بدهم میاندازی طفل خود را؟


مادری: اگر به اندازه یی ستاره های آسمان هم  قمیت بگذاری چنین کاری نخواهم کرد


رهگذر: اگرسکه زر بدهم باز هم چنین نخواهی کرد ؟


 مادری: چندین بار گفته ام برایت این فرزندم است من آنرا نخواهم انداخت


رهگذر: آیامطمن هستی که اگر فرمانروایی سر زمینی را  هم برایت بدهند حاضرنیستی این کار را انجام بدهی؟


مادری: مثل روز  روشن است  که فرزندم برایم ازهر ثروتی با ارزش تر است  و بازم تکرارمیکنم که این کار را حاضرنیستم  انجام بدهم.


رهگذر: مادر! آیاتو این را دانسته ای که مهر و محبت تو به فرزندت نسبت  به خداوند  معبودو یکتا بیشتراست؟خداوند ی که به همه مخلوقاتش عشق میورزد


مادری: منظورش راکه در یافته بود تمایلی که در وجود داشت پرسان کرد که اگرخداوند به راستی به من عشق میورزد پس این همه درد  واندوه برای چیست؟


رهگذر: رنج واندوه از برنامه های الهی است  و تو نباید از آن در گریز باشی  باید به آن رجوع کنی  همیشه  ومهرو محبت  که به خداوند  داری آنرا نسبت ندهی  به فرزندت.فرزندت نیز داده همان یکتاه بی نیاز است  طفل فرشته آسمانی است و تو هرباربه آن مینگری چهره جدیدی را از خداوند مشاهده خواهی کرد  هر چی که برماعطامیشود  رحمت و مرحمت الله است  پس تو از خداوند نخواه که رنجی را که برایت داده است و در این خواری قرار داده است از تو بگیرد  چراکه آن خیر است روزش که برسد از تو خواهد گرفت این همه اندوه را چی امروزچی هزار سال بعد ......پس همیشه صبوری کن ونیایش کن وشکر خدارا بجا بیاور و از رحمت هایش دریغ نکن  .خداوند بهترازآن هر چیزی است که تو بهترمیدانی  همیشه  کوشش کن  بهتر باشی نه که آرزوی داشتن بهترین ها را داشته باشی چرا که خداوند  ( میدهد , نمیدهد , و میگیرد)
(فردینا عالمیار_سکوت)About the author

fardinaalemyar

She is Fardina Alemyar, a student in eleventh class in Mahjuba Herawi High School.She was born in 1996 in Herat city Afghanistan. she live in Ferdowsi street .She is studying DEl (Diploma in English Language) in HTC. She is a favorite of Volleyball, reading books and writing.and she is a…

Subscribe 0
160