میله پغمان

Posted on at


یاد آنروزها بخیر ،تقریبا"سه دهه از آنروز هامیگذرد ،در کابل زندگی میکردیم، فزای آزادوخوشایند بود ،همه در صلح وآرامش زندگی میکردند.


 


وحشت وترس انتحاری نبود،روزهای جمعه که همه اعضای فامیل گرد هم جمع میشدند،پلان رفتن به میله طرح ریزی میشد


 


زود وبا عجله فرشها وظرف هارا جمع مینمودیم .غذارا مادر جانم آماده مینمود دیگها را به دستمال پیچیده ،میوه،شرینی،چای وچاکلیت


 


را گرفته زود آماده میشدیم.چون بسیار خوش بودیم که به میله میرویم بدون چون وچرا کار میکردیم زود ،زود وسایل را به موتر


 


میگذاشتیم به پغمان ، باغ بالا ،کاریزمیر،ویا قرغه میرفتیم زیر درختان چنار یا ناجو کنار هم مینشستیم .هر طرف که میدیدیم پر از


 


مردم بود با فامیل های خود روز رخصتی را به آرامش خاطر به سیر وتفریح میپرداختند،صحبت ها گل میکرد ،همه جاسروصدای


 


اطفال جوانان بود،بعضی ها موسیقی میشنیدند،بعضی ها موسیقی مینواختند،جوانان رقص وپایکوبی میکردند،گاه گاه آواز دل انگیز


 


نی بگوش میرسید ،آواز نی را بسیار خوش داشتم با دوستانم میرفتیم که ببینیم کی نی مینوازد زیبایی پغمان همین حالا که میخواهم


 


خاطرات آنزمان را بنویسم به پش چشمم مجسم میشود ،باغ های پهلو به پهلوی همدیگردیوار های کوتاه وگلی مثل زنجیر بهم پیوسته 


،کوچه های تنگ وباریک که در پهلوی آنها جوی های آب صاف وزلال روان بود .از کنا ردیوارکه تیر میشدیم برگ های درختان


 


چارمغز(جوز)به سر وگوش ما تماس میکرد ویک حالت خوشایند ولذت بخش  وآرامش به آدم دست میداد ،بوی خوشایند خاک تر شده وبوی


 


سبزه ها مشام مارا نوازش میداد.درختان راشور میدادیم چارمغز (جوز)هامیتکیدندو بسر وروی ما تماس میکردند وما چارمغز ها را 


 


با سنگ توته میکردیم مغز آنرا خورده وبا پوست آن دندانهای خود را سفید میکردیم لبهای ما نارنجی میشد واز اینکار لذت میبردیم


 


با هم شوخی و مزاح میکردیم آ ب بالای هم پاش میدادیم.چون خاطرات خوشی در زندگی ام بوده وهیچ گاه فراموش نمیشود.خواستم برای شما هم بنوسیم وشمارا به یاد خاطرات خوش دوران کودکی تان بیندازم امیدوارم خوشتان آمده باشد
About the author

nafisa-tawana

اسم من نفیسه نوانانجم
شغلم معلم در لیسه گوهرشاداز کشور افغانستان میباشم،در کابل تولد شده ام وفعلا"در هرات زندگی مینمایم متاهل میباشم دو دختر ویک پسر دارم رشته تحصیلی ام انگلیسی وکمپیوتر است ..

Subscribe 0
160