مفهوم اصلی مبارزه با خشونت علیه زن در افغانستان

Posted on at


زن بیش از هر فرد دیگر درجامعه معروض به انواع خشونت است که در شکل های خشونت خانگی ، اجتماعی و خشونت از جانب دولت ها ظاهر میگردد. خشونت منشاء اساسی بسیاری از آسیب های جسمی و روانی در نزد زنان شناخته شده است


 


جامعه شناسان به این نظراند که منشا ازهم پاشیدن خانواده ها، فرار زنان از خانه و پناه بردن به فحشا، مواد مخدر، دزدی و ده ها انحراف دیگر ریشه در خشونت دارد



اثرخشونت سالهال زیادی برروان و کردار انسان در خانواده و جامعه باقی میماند


نقض حقوق بشری زنان و از میان خشونت نسبت بآنان به مثابه(( جرقه آتشی)) است که برتمام ارگان زندگی بشری تاثیرات بزرگ و مستقیم وارد می نماید.  زن جایگاهی  در زندگی خانوادگی و اجتماعی  دارد که هر گونه خشونت نسبت به " او"، بر همه اثر می گذارد


 


خشونت از جسارت انسان در بیان حقیقت دفاع از آن می کاهد و حس اعتمائ به نفس، اراده آزاد را تضعیف میکند. خشونت در برابرزنان در هرحالت مشروعیت ندارد و نباید به آن اجازه داد



سوگمندانه باید گفت خشونت در برابری جنسیتی، فقرجایکاه ، عقب ماندگی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ، سنت های ناپسند و فرهنگ مردسالار دارد همزمان متاثر از درگیری های مسلحانه، تصفیه های قومی ، بی جاشدن هاومهاجرت ها در یک جمله فرهنگ جنگ و تفنگ میباشد



خشونت نسبت به زنان از قدرتهای جابرانه، ذهنیتهای قبلآ شکل گرفته ، از ناتوانیها، عدم کیفر خواهی و عدم آگاهی آب میخورید و بیش از همه در نبود سیاستی که دال بر خواست و اراده جدی برای متوقف ساختن خشونت نسیت به زنان باشد، تشدید می ش



در نتیجه خشونت را میتوانیم چنین تعریف نمود. هر عمل خشن که بر (جنسیت) استوار بوده  نتیجه و پی آمد آن صدمه و یا آزار فزیکی ، جنسی و روانی زنان را در بر داشته باشد، مانند تهدید به اعمال خشن و یا اقدام به زور و محرمیت های غیر از قانونی که موجب درد ورنج زنان گردد و صرف نظر از اینکه در خفا و یا درملا عام واقع شود، خشونت نامیده میشود



زنان درزمره بزگترین و اولین قربانیان خشونت بویژه خشونت جنسی هنگامی بازداشت زمان بازرسی در ادارات و زندانها میباشند



تجاوز جنسی نسبت به زنان معمولآ بطوری آگاهانه بخشی از راهبرد های جنگی را هنگام در گیری های مسلحانه تشکیل  میدهند زنان بوسیله دولت ها و اجتماع ، بخاطرعدم مراعات احکام  در باره جامعه وتن پوش و یا روابط جنسی (بیرون دایره ازدواج) بشدت مجازات میشوند



عده بیشمار زنان در سراسری جهان صرف نظر از وابستگیهای طبقاتی ، عقاید ، مذهبی رنگ پوست و نژاد ، متحمل درد ، رنج و خشونت  از طرف مردان خانواده و همران خویش قرار میگیرند



باتاسف بیشترین موارد خشونت یا جدی تلقی نمیشود و یا اینکه طبیعی پنداشته می شود. بدین جهت است که خشونت علیه زنان در اکثری موارد بدون مجازات باقی می ماند


نوشته محمد صیام "زلمی"



About the author

seeyam10zalmi

I am M.seeyam zalmi i was born in 1994 graduated form Habebya high school in 2011. I know Dari English Pashto I am a writer, web Bolger,Photographer and a film maker and editor. I am working now in film annex. So now I want to use my experience at this…

Subscribe 0
160